Nytt regjeringskvartal i tre?
28. februar 2018
Jakttider for ulv – høringssvar fra NORSKOG
28. februar 2018

Representantforslag om et statlig vedlikeholdsprogram på fylkesvegnettet – NORSKOGs høringssvar

NOTAT fra NORSKOG til dokument 8:119 S (2017-2018) – Representantforslag om eit statleg vedlikehaldsprogram for fylkesvegnettet

Det har over en lang periode blitt satset betydelig på samferdsel i Norge. Nåværende Regjering har økt dette ytterligere, noe vi i skognæringen er svært tilfreds med.

NORSKOG er likevel helt enige i at det er et betydelig forfall på fylkesvegnettet og at det er behov for en større innsats der for å korte ned på vedlikeholdsetterslepet.

Transport er og vil fortsatt være en betydelig del av skog- og trenæringens kostnader. Etter nedleggelsene i treforedlingsindustrien i 2012 og 2013 har transportavstandene og dermed også næringens transportkostnader økt ytterligere. Fylkesvegene er av særlig betydning for viktige distriktsnæringer som den vi representerer.

Skognæringen konkurrerer i et internasjonalt marked. Det er i mange sammenhenger dokumentert at vi i Norge har store ulemper når det gjelder transport sammenlignet med våre største konkurrenter, Sverige og Finland. Infrastruktur som effektiviserer transport og bidrar til konkurransedyktige rammevilkår er derfor avgjørende.

Det er i dag til dels store forskjeller på standarden på riks- og fylkesveier. Skal vi i skognæringen kunne utnytte de gode vegene som er oppgradert og i god stand, krever det at hele strekningen oppfyller kravene.

Transportetatene og Oslo Economics viser til at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å fjerne etterslepet på veidekker og veifundament i planperioden.

Det som er viktig for NORSKOG er at det bevilges tilstrekkelig med midler og at disse brukes der det er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Om dette skjer via at «Statlig vedlikeholdsprogram» eller på annet vis er ikke avgjørende.

Man må uansett identifisere strekninger som bør prioriteres med hensyn til betydningen for næringstransport og øvrig trafikkgrunnlag. Det må i tillegg avklares ressursbehov knyttet til å redusere vedlikeholdsetterslepet, og presenteres en langsiktig finansieringsmodell som sikrer forutsigbarhet i arbeidet.