Trekonsept på ny Mjøsbru hylles av både betong- og trebransjen
4. juni 2020
Kronikk: Kutt i formuesskatten sikrer og skaper arbeidsplasser
8. juni 2020

Regjeringspartiene snudde og støttet Ap sitt forslag om at det skal bli enklere å ta ut ulv når bestanden er over bestandsmålet.

Av Arne Rørå. Adm. dir NORSKOG

 

I forrige uke sa flertallet i energi- og miljøkomiteen nei til å støtte et representantforslag fra Ap som vil gjøre det lettere å ta ut ulv når bestandsmålet er nådd. Alt var dermed duket for at det ville bli et flertall bestående av Frp, Ap og Sp som støttet et annet liknende representantforslag, dette fra Frp. Dette forslaget var ennå strammere i ordlyden og ville sette 6 flokker som tak for den norske ulvebestanden. Dette ville betydd et knusende nederlag for regjeringspartiene. De snudde derfor og i Stortingssalen på onsdag denne uke støttet regjeringspartiene Ap sitt forslag som dermed fikk flertall.

 

Ap sitt forslag til endring av Naturmangfoldslovens §18c lyder:

Det skal ved vurdering av uttak av rovvilt etter første ledd bokstav c legges vekt på om bestandsmål som er vedtatt i Stortinget, er nådd.

 

Ap mener det er behov for å legge inn denne bestemmelsen da det er avgjørende at det fastsatte bestandsmålet for rovvilt forvaltes i tråd med Stortingets vedtatte bestandsmål, og at det skal være et selvstendig kriterium for uttak av rovvilt. Vilkåret for felling skal anses å være oppfylt når bestandsmålet er nådd og felling ikke truer bestandens overlevelse.

 

I praksis vil det si at når bestanden er over bestandsmålet, skal terskelen senkes for når vilkårene for felling for å ivareta offentlige interesser er oppfylt. Myndighetene må ved vedtak om uttak vise hvordan interesseavveiningen er foretatt, og at den er rasjonelt begrunnet. Ap ønsker med dette å gjøre det lettere å ta ut ulv og stramme inn muligheten for rettslige etterspill av fellingsvedtak slik vi har sett flere ganger de siste år. Ap mener at Frp sitt forslag går for langt og vil provosere frem rettsaker. Frp på sin side er uenig og mener at Ap ikke går langt nok. På direkte spørsmål fra Jon Georg Dale (Frp) svarte statsråd Rotevatn at forslaget fra Ap ikke ville endre praksis. Både Rotevatn og Ketil Kjendset (V) later som om lovendringen ikke vil ha noen betydning, men at den snarere er en stadfesting av gjeldende praksis. Disse uttalelsene kommer nok både for å kamuflere et politisk nederlag og for å forsøke å dempe konsekvensene av vedtaket.

 

NORSKOG håper at vi for fremtiden skal slippe de tidkrevende og kostbare rettsrundene som kun bidrar til utsettelser og konflikt. Nå er saken mellom WWF og Staten med Bondelaget, Norges Skogeierforbund, NORSKOG og Utmarkskommunenes sammenslutning som partsmedhjelpere på statens side på vei inn i Høyesterett. I slutten av april i år leverte dyrevernorganisasjonen NOAH stevning til Oslo tingrett hvor de krever at Klima- og miljødepartementets vedtak om lisensfelling av ulvene i Letjenna-reviret kjennes ugyldig. Letjenna-paret og deres to årsvalper ble skutt den 1. januar 2020. Likevel er det viktig for NOAH å få rettslig avklaring om anvendelsen av unntaksbestemmelsen som departementet har brukt til å skyte ulv innenfor ulvesonen – et område de mener skal være et reservat for ulv.

 

NORSKOG er godt fornøyd med at både Ap, Frp og Sp er tydelige på at de vil stramme inn regjeringens handlingsrom for å unngå å følge opp Stortingets bestandsmål. Vi tror ikke siste ord er sagt i denne saken, men nettopp derfor var det viktig at de tre nevnte opposisjonspartiene sikret flertall for å skrote regjerings forslag om å oppnevne en uavhengig klagenemd som skulle behandle klager på rovviltnemdenes fellingsvedtak. Nå må Rotevatn stå ansvarlig overfor Stortinget for behandling av klager og dermed for beslutning om lisensfelling av ulv. Denne politiske styringen sammen med Rotevatn og Venstres holdninger tilsier at også han kommer til å stå skolerett i Stortinget slik statsråd Helgesen i sin tid måtte. NORSKOG er ikke sikre på om det er Ap eller Frp sitt forslag som ville gitt den beste løsningen på sikt, men det viktigste er at de tre opposisjonspartiene står sammen om å ville stramme inn og holde regjeringen på matta i ulvespørsmål. Det skal de ha ære og takk for alle tre partier. Lykkes det ikke fullt ut denne gang så har vi i alle fall kommet nærmere en akseptabel løsning og viljen til å gå helt fram har for tiden flertallet bak seg.