Skattefritak ved vern etter Markaloven!
12. oktober 2017
Formuesskatten
12. oktober 2017

Produksjonsutstyr skal som hovedregel ikke ilegges eiendomsskatt

Regjeringen foreslår nå  flere endringer i eiendomsskattereglene. Blant annet endres verdsettelsesreglene for «verk og bruk» i eiendoms-skatten slik at produksjonsutstyr og -installasjoner som hovedregel ikke lenger skal kunne ilegges  eiendomsskatt.