Stortinget – Møte tirsdag den 14. januar 2020
15. januar 2020
Fylkesnytt fra Innlandet 1/2020
15. januar 2020

Øremerkede midler til miljøtiltak i skog for 2020

Etter forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) § 6 kan det gis tilskudd til å ivareta og videreutvikle miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog.

Det kan søkes tilskudd til:

  • dekning av merkostnader eller tap ved å gjennomføre skjøtselstiltak for å ivareta og utvikle miljøverdier
  • delvis dekning av økonomiske tap knyttet til langsiktig bevaring av spesielle miljøverdier, der hensyn til disse krever at skogeieren avstår fra hogst eller legger om skogsdriften
  • dekning av merkostnader ved skogsdrift for å unngå veibygging som vil redusere «villmarkspregede områder»

 

Retningslinjene og prioritering av tilskudd utarbeides av kommunene i dialog med Fylkesmannen og de lokale næringsorganisasjonene i skogbruket. Ta kontakt med landbrukskontoret i din kommune for mer informasjon om hvilke tiltak som er prioritert, vilkår og tilskuddssatser.

Det skal søkes på egne søknadsskjema og enkelte kommuner opererer med søknadsfrist.

 

Les mer på Landbruksdirektoratets sider :https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/om-skogbruk/tilskudd#miljoetiltak-for-aa-ivareta-og-videreutvikle-miljoeverdier