Endringer i arveloven
23. oktober 2020
Tørke og vindfall påvirker faren for nye barkbilleangrep
2. november 2020

NORSKOG’s innspill til høringer vedrørende statsbudsjettet 2021

NORSKOG er fornøyd med at skogen nevnes som et viktig satsingsfelt i flere departementer, til tross for vanskelige prioriteringer grunnet koronaepidemien. NORSKOG har vært med å påvirket forhold som berører skogeiendommer, som en strategisk næring for Norge. Det er spesielt tre temaer NORSKOG vil trekke frem.

 

Samferdsel

 

Råvareleddets rolle i utviklingen av verdikjeden skog og tre er og blir å sikre en jevn og tilstrekkelig strøm av råstoff.

Innen samferdsel har det vært en stor satsing de siste årene, – økte bevilgninger til veier, kaier og bane. Dette er svært viktige tiltak for vår næring som frakter stort, tungt og langt. Et skarpere fokus på godstransporten langs vei, jernbane og sjø er helt avgjørende for verdikjeden, enten det dreier seg om råvare eller ferdige produkter. Verdikjeden må ha rammebetingelser som samlet kan måles med de land vi konkurrerer med.

 

Formuesskatt

 

NORSKOG er glade for regjeringens forslag om å øke rabatten på arbeidende kapital med ti prosentpoeng, fra 35 til 45 %. For skog- og trenæringen som arbeider med å utvikle eksisterende og å få til ny skogindustri i Norge, er dette et godt skritt i riktig retning. Dette vil bidra til å styrke næringslivet, sikre arbeidsplasser og gjøre bedriftene mer robuste, spesielt i de krevende tider vi nå er inne i. Vi håper likevel at denne delen av formuesskatten fjernes helt i løpet av de nærmeste årene.

 

Klimatiltak i skogen

 

NORSKOG synes det er positivt at regjeringen har en målrettet satsing på å bygge opp det norske karbonlageret i skog gjennom skogstreforedling, gjødsling og tettere planting. Selv om dette foreløpig er mer ord enn kroner, så viser det at skogen er i ferd med å få den plassen den fortjener, som en viktig bidragsyter inn i det grønne skiftet.

 

NORSKOG vil også vise til forslaget om styrkingen av Landbruksdirektoratet som begrunnes med behovet for kunnskap om landbrukets arealbruk. Dette viser at Landbruks- og matdepartementet ser at kampen om arealene tilspisser seg, og at det er behov for kunnskap for å vinne frem med en politikk om bærekraftig bruk, fremfor kun vern og konservering av natur. Videre viser statsbudsjettet en satsing på FoU og NORSKOG er glad for at regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Skogbrukets utviklingsfond.

 

 

De fullstendige notatene NORSKOG har sendt inn til komiteene kan leses under:

 

Notat finanskomiteen SB 2021

 

Notat næringskomiteen SB 2021

 

Notat transport- og kommunikasjonskomiteen SB 2021

 

For å se på høringene, kan du klikke deg inn her.