Webinar: Ny industri – greier Norge omstillingen?
11. januar 2021
Webinar om Tømmermarkedet! Programmet er klart, – meld deg på!
15. januar 2021

Naturbruksalliansen inviterer til Bålaksjon for markering mot ulv

Naturbruksalliansen er et samarbeid som er opprettet for å samle ulike nærings-, friluftsliv- og distriktsinteresser til felles/koordinert arbeid for å forbedre forvaltningen av ulvebestanden i Norge slik at den er i tråd med Stortingets vedtak og intensjoner. Samarbeidet Naturbruksalliansen består av følgende organisasjoner:
Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norskog, Norges Skogeierforbund, Glommen-Mjøsen Skog, Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk, Norsk Almenningsforbund samt NJFF i Oppland og Akershus.

 

Naturbruksalliansen ønsker å markere sin støtte til de regionale rovviltnemndenes vedtak om lisensjakt ulv i ulvesona gjennom en bålaksjon den 19. januar kl. 18. Se gjerne Naturbruksalliansens uttalelse nederst på siden.

 

På grunn av covid-19 er det ikke aktuelt å samle større folkemengder. Isteden oppfordrer vi alle som vil være med i markeringen til å tenne sitt eget bål og til å dele sine bålbilder på sosiale medier.

 

Aksjonen gjennomføres som følger:

 

• Tenn bål den 19. januar kl. 18 og samle kun det antall personer som ut fra smittevernhensyn er forsvarlig
• Ta bildet av bålet
• Del bildet på Instagram med emneknagg #bålaksjon2021
• Del bildet på Facebook
• Knytt ett eller flere av følgende budskap til bildet:

1. Lytt til rovviltnemndenes lokale stemme
2. Reduser ulvetrykket i ulvesona
3. Følg opp Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv

 

I tillegg vil Naturbruksalliansen tenne bål med inviterte gjester på utvalgte steder i landet. Vi deler bilder også fra disse bålene.

 

Takk for at du er med på markeringen!

 

Med hilsen Naturbruksalliansen

 

 

 

Naturbruksalliansens uttalelse Bålaksjon mot lisensjakt ulv innenfor ulvesona 2021

Vil Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv noen gang bli fulgt opp?

Nok en gang har Klima – og miljødepartementet gått imot Rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling av ulv i ulvesonen. Nok en gang gis ikke rovviltnemndene det spillerommet de er tiltenkt i henhold til Stortingets intensjon. Nok en gang trumfes flertallsstyrets vilje. Vi er lei.

Naturbruksalliansen vil minne om at ulvebestanden har ligget høyt over Stortingets vedtatte bestandsmål på 4-6 ynglinger per år de siste fem årene, og den har hatt en tilvekst på 48% i perioden. Dette medfører tunge belastninger for beitebrukere, jegere, friluftsfolk og innbyggerne generelt i ulvesonen.

Naturbruksalliansen understreker at det må tas grep som bringer oss ned på vedtatt bestandsmål. Ved vurdering av uttak av rovvilt skal det i henhold til Naturmangfoldloves § 18c, legges vekt på om bestandsmål som er vedtatt i Stortinget er nådd.

Målet for lisensfelling av ulv innenfor ulvesona i 2021 burde derfor være å redusere ulvebestanden slik at den er i tråd med Stortingets vedtatte bestandsmål, for på denne måten å dempe konfliktnivået og redusere belastningen i ulvesona. Rovviltnemndenes vedtak om å ta ut 5 flokker innebærer en aktiv forvaltning og følger opp Stortingets vedtak. Etter KLDs vedtak tas kun 2 flokker ut.

Med brennende støtte til rovviltnemndene – reduser ulvetrykket i ulvesona.

Kontaktpersoner for Naturbruksalliansen:
Elin Kollerud, sekretær: elin@ufas.no, mob 92 04 72 34
Erling Aas-Eng, leder: erling@radhusetvingelen.no, mob. 40 23 28 37