Webinar: Samfunnsøkonomisk verdi av elgjakt i Norge
18. mars 2021
NORSKOG-webinar: Kan det «grønne skiftet» gjennomføres med alle de restriksjonene som nå legges på arealbruken?
19. mars 2021

Nasjonal transportplan (2022-2033) lagt fram av samferdselsminister Hareide

Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022-2033 ble lagt fram av Samferdselsminister Knut Arild Hareide 19.mars.

 

Planen skal bidra til et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Dette er svært viktig også for skognæringen.  Transportplanen gir rammene for utviklingen av transportsystemet og –tilbudet i tolvårsperioden, med spesiell vekt på prioriteringer i de første seks årene.

 

Tømmertransport omtales flere steder, men med lite konkret innhold.  NORSKOG er likevel tilfreds med at det står at det skal planlegges og jobbes videre med løsninger for en erstatning av Norsenga terminal på Kongsvinger. Dette er noe vi har etterspurt i en årrekke, da denne terminalen for lengst er sprengt.

I første planperiode vil de også gjøre noe med kapasitetsutfordringen på Kongsvingerbanen. Møtespor for å øke kapasiteten kommer i første periode, men en større satsing på Kongsvingerbanen er ikke inne i første 6-årsperiode.

 

 

Når det gjelder fylkesvegene  ligger det inne en stor satsing her ved at de årlige bevilgningene økes fra 2,7 milliarder kroner til 4,3 milliarder kroner.

 

Det ligger også inne en satsing på 19 millioner kr/år framover for å styrke tømmertransport på fylkesvegene.  Dette er, slik vi tolker det, midler for å fjerne flaksehalsene på fylkesvegene.  Til dette  såkalte «bruprogrammet» har det blitt bevilget penger de tre siste årene. I Statsbudsjettet for 2021 var bevilgningen her på 20 millioner kroner.