Kronikk: Kutt i formuesskatten sikrer og skaper arbeidsplasser
8. juni 2020
Jegere får vitnemål for skyteprøven på mobilen
8. juni 2020

Markedskommentar juni 2020

For april isolert ser vi som forventet en nedgang på hele 17%, mye som følge av volumreduksjonene til industrien grunnet koronakrisen; 798.000 i 2020 mot 959.000 i 2019.

Nå gjenstår bare konkurransetilsynets godkjenning.

 

 

Juni 2020

Avvirkningen i Norge av industrivirke for salg endte på 3.787 mill. m3 i første tertial, en nedgang på 6 % fra 4.015 mill. m3 i tilsvarende periode i 2019. For april isolert ser vi som forventet en nedgang på hele 17%, mye som følge av volumreduksjonene til industrien grunnet koronakrisen; 798.000 i 2020 mot 959.000 i 2019.

 

Sagbrukene

Etterspørselen etter norsk trelast er i midlertidig bedre enn ventet, og tilnærmet alle sagbruk produserer nå for fullt igjen. Vi erfarer at flere sagbruk har kjøpt «tilbake» volum i mai som ble kuttet i mars/april. Samtidig er det fokus på ikke å bygge for mye tømmer- eller trelastlager med bakgrunn i usikkerheten for andre halvår. Om situasjonen vedvarer kan en se for seg en utflating av sagtømmerprisen i høst, etter en nedgang på ca. 15kr/m3 i mai.

 

Treforedlingsindustrien

Det er generelt mye massevirke og flis i markedet, og overutbudet kombinert med sviktende sluttmarked, særlig for papirindustrien, fører til et press på massevirkeprisen for andre halvår. Papirmarkedet faller årlig med om lag 5%, men har så langt i år falt hele 20% som følge av koronakrisen. Selv om situasjonen er vesentlig bedre for produsenter av tissue, emballasje, trekjemiske produkter og tremasse, er også sluttmarkedene her svært ulikt rammet. Per i dag er det avsetning på massevirke som er den skalerende faktoren for avvirkningen på Østlandet. Det forventes i midlertidig at papirmarkedet vi hente seg noe inn igjen utover året, noe som vil bidra til å stabilisere massevirkesituasjonen på Østlandet.

 

Eksport

Eksporten av sagtømmer har vært under press siden koronakrisen brøt ut, og det er særlig eksporten til Tyskland som har fått seg en knekk. I skyggen av koronakrisen må en heller ikke glemme at det er et enormt overutbud av billig barkbillevirke i Tyskland og Sentral-Europa som vil henge over markedet i flere år fremover. I tillegg brøt det ut brann på Ilim Timbers sagbruk i Nord-Tyskland i slutten av mai, en hendelse som vil redusere avsetningen av sagtømmer ytterligere på kort sikt. Samtidig viser markedene i Sør-Sverige og Baltikum en positiv trend som følge av gjenåpning og stabilisering av markedssituasjonen i viktige land som f.eks. Storbritannia, samt fortsatt økning i trelastvolumer til USA.

 

Kort markedskommentar primo juni 2020