God jul fra NORSKOG!
24. desember 2021
Klimatilskudd til gjødsling er en suksess
27. desember 2021

Les Naturbruksalliansens høringssvar på den nye regionsplanen for rovvilt

Naturbruksalliansen synes at rovviltnemda burde dokumentere konsekvensene ved å ha ulv i norsk fauna bedre, blant annet med tanke på økonomiske konsekvenser, allmenn helse- og sikkerhetstilsyn, og psykososiale forhold rundt rovdyr.

 

Ny forvaltningsplan for rovvilt i region 5 er på høring, og Naturbruksalliansen har sendt inn sitt høringssvar.
 
Naturbruksalliansen trekker i frem at planen burde hatt en bedre fremstilling av faktagrunnlaget, og en tydeligere presentasjon av strategier og tiltak. Blant annet ønsker Naturbrukalliensen seg en grundig gjennomgang av samtlige ulverevir, for å sikre et bestandsmålet ikke overgås. Videre synes Naturbruksalliansen at rovviltnemda burde dokumentere konsekvensene ved å ha ulv i norsk fauna bedre, blant annet med tanke på økonomiske konsekvenser, allmenn helse- og sikkerhetstilsyn, og psykososiale forhold rundt rovdyr.
 
– Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT 3, 2006-2008) fant store forskjeller knyttet til frykt for rovdyr, næringsvirksomhet, glede ved bruk av utmark, livskvalitet og trivsel blant innbyggere i områder med rovdyr, og innbyggere i områder uten rovdyr. Fire ganger så mange innbyggere i rovdyrområder har endret sin bruk av utmarka og dobbelt så mange rapporterte om redusert livskvalitet, redusert helse og redusert trivsel på grunn av rovdyrene, står det i høringssvaret.
 
Naturbrukalliansen ønsker også at tap av jakt, tap av hunder, livskvalitet og nærgående dyr bør vies mer oppmerksomhet, og at forrige effektiviteten av forrige periodes konfliktdempende tiltak dokumenteres. – Det er sentralt at de konfliktdemmendetiltakene treffer godt når det gjelder skader, tap og belastning for beitebrukere, jegere og innbyggere generelt i ulvesona.