92 millioner kroner til skogsveier
12. oktober 2017
Budsjettpenger til ulv!
12. oktober 2017

Klima- og miljødepartementet og skogen

I proposisjonen fra Klima- og miljødepartementet (KLD) skrives det om «føre-var-prinsippet» som et bærende element i miljøforvaltningen under ledestjernen at ingen arter eller naturtyper skal gå tapt. Dette samtidig som naturindeksen viser at kulturbetingede landskap er truet. Ikke spesielt rart siden ulven slik de ser det i KLD rangerer over våre nasjonale ansvarsarter og landskapstyper. At kulturlandskapet, med høy andel rødlistede og potensielt ukjente ansvarsarter, er i forfall burde ikke forundre KLD. Det er ikke mye som minner om kunnskapsbasert forvaltning på dette området.

Skogen

Samtidig som det vises til at bare 4% av totalt skogareal er vernet av vedtatte 10%, så foreslås nå underlig nok en reduksjon av potten til frivillig vern på nærmere 50 mill. Samtidig vil vi minne om at arealer med miljøhensyn inkludert vern alene  båndlegger om lag 15 % av stående volum i Norge.

Det er synd å registrere den grunnleggende og skadelige skepsisen i KLD til skogbruket i Norge. I sine kommentarer til fremtidens byggeindustri fremhever man eksempelvis uvesentlighetene i klimaregnestykkene som noe svært betydningsfullt. Trebruk som alternativ til betong nevnes ikke. Når det kommer til CO2 og skog forventer vi at KLD går imot Europakommisjonens konklusjoner, som i disse dager, utrolig nok, kan gjøre skogbruket i Norge til en utslippsfaktor i klimaregnestykket.

KLD viser med all tydelighet at de ikke har evnet å ta steget inn i det moderne miljøvernets tidsalder der bærekraft er ledestjerne. Miljøkonsekvensene av en befolkningsvekst og ressursbehov ser ut til å være oversett.