Ulvejakta stanses
21. november 2017
Sp: – Helt uholdbart at ulvejakta blir stanset
22. november 2017

Katastrofal kjennelse i Oslo tingrett – ulvejakta stoppes med umiddelbar virkning.

 

Miljøorganisasjonen WWF har saksøkt staten og bedt om at domstolene skal gjennomgå hele den norske ulveforvaltningen. Før dette blir behandlet har WWF bedt om midlertidig forføyning, altså at jakta skal stanses inntil de store spørsmålene er avgjort. Oslo tingrett kom i dag med sin kjennelse som gir WWF medhold.
NORSKOG, Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, USS (Utmarkskommunenes fellessammenslutning) og NJFF gikk inn som partshjelpere på statens side.

Kjennelsen betyr i praksis at ulvejakta utenfor sona er stanset inntil det finnes rettskraftig avgjørelse i saken. Dette er jo tragisk, sier Arne Rørå, administrende direktør i skogeierorganisasjonen NORSKOG. Tidspunkt for når hovedsaken kommer opp er ikke fastsatt. Den eneste muligheten vi kan se for at det kan bli jakt på slutten av året er at staten viser handlekraft og raskt anker kjennelsen om midlertidig forføyning. Her må ikke KLD sitte og vente til ankefristen nærmer seg utløp. Deretter har motparten en uke på seg til å komme med tilsvar og inni der er det jul hvor alt stopper opp. Best case er antakelig at det kan jaktes utenfor sona i mars måned fram til jakttida utløper ved utgangen av mars, sier Rørå.

Tingretten har funnet at departementets vurdering inneholder rettsanvendelses-feil og saksbehandlings-feil fordi departementet ikke har vurdert om lovens vilkår om «levedyktig bestand» er oppfylt. Retten understreker at vedtaket om jakt kun henviser til Stortingets vedtatte bestandsmål, som ifølge retten er et politisk fastsatt mål. Dette er vi ikke enige i, Staten og vi som partshjelpere, dokumenterte for retten beskrivelsen av bestand i Naturmangfoldloven «en gruppe individer av samme art som lever innenfor et avgrenset område til samme tid.» NORSKOG mener at når den opprinnelige norske ulvebestanden klart er borte og likeledes den Sør-Skandinaviske bestanden så må bestandens levedyktighet minimum vurderes på skandinavisk nivå, eller mest korrekt på skandinavisk og finsk-russisk nivå. Derfor mener vi også at det er formelle feil i kjennelsen som gir grunnlag for at kjennelsen ankes.

Det er noe underlig at WWF saksøker staten først etter at jakta utenfor sona har kommet halvveis. Det kan jo tyde på at de egentlig ikke er så bekymret for dyra utenfor sona. Jeg antar at årsaken er at de vil påvirke den prosessen som pågår angående jakt innenfor sona sier, Arne Rørå. Med bakgrunn i erfaringene med KLDs opptreden i ulvepolitikken og håndtering av spørsmålet om jakt i fjor så er jeg ikke optimistisk til at de nå gjør det de må for å få fortgang i prosessen og anker vedtaket raskt. Her er det nyttig om Stortings politikerne skyver på.