Nye bestemmelser om bålforbud
16. juni 2020
Forskningsmiljøer og skognæringa satser stort sammen 
16. juni 2020

Infrastruktur for arealbasert reiseliv

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kom den 15.mai med veilederen «Planlegging for spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse i landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsområder».

 

Landbruket, med jordbruk, skogbruk og ulike utmarksnæringer, er i kontinuerlig utvikling. Mens eiendommene tidligere i stor grad var basert på høsting av ressurser for eierfamiliens underhold gjennom jakt, fiske og jordbruksprodukter, ble etter hvert salg av tømmer og jordbruksprodukter viktige deler av næringen. Etter krigen begynte en storstilt mekanisering som medførte store endringer i driften. De siste årene har vi fått en utvikling med større produksjoner, spesialiserte produsenter og annen utnyttelse av eiendommens ressurser gjennom utleie og annet. Dette innebærer at hva som er «landbruk» hele tiden har endret seg. Noen utnyttelsesformer, f.eks. jakt og fiske, har tilhørt landbruket i tusenvis av år, mens «Inn på tunet» har vært med i ca. 10 år.

 

 

Det de fleste av disse utnyttelsesformene har til felles, er at de normalt er avhengig av ulike former for infrastruktur – enten dette gjelder infrastruktur som brukes til produksjon eller det brukes for å henvende seg til eller betjene kunder/mennesker.

 

 

Den største arealkategorien i Norge (ca. 98 %) er LNFR-områder (landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsområder). Det innebærer at norsk landbruk i all hovedsak utøver sin næring på slike arealer. Samfunnet har derfor et kontinuerlig behov for å tolke hvilke utnyttelsesformer og typer infrastruktur som ligger innenfor dette arealformålet, og hvilke som ligger utenfor.

 

 

Den nye planleggingsveilederen og veileder H-2401 «Garden som ressurs», er sammen ment å gi næringen og kommunene gode verktøy for å avgjøre hva som ligger innenfor og utenfor LNFR-formålet og hvordan man kan tilrettelegge for arealformål som ligger utenfor LNFR.

 

NORSKOG mener at  disse verktøyene er utilstrekkelige for å skape grunnlag for næring og verdiskaping på landbrukseiendommene, og har derfor henvendt seg til  departementet om dette.

 

Hele brevet kan du lese her: Uttalelse om planleggingsveilederen av mai 2020