Klimasamarbeid med EU: – Ingen intensjon om å styre hogsnivået 
13. september 2023
Foto: Arkiv.
Webinar: Flom, ras og skred – skog som vern mot naturfare
15. september 2023

Informasjonsmøte om afrikansk svinepest 

Mattilsynet inviterte onsdag 13. september til informasjonsmøte om utbruddet av afrikansk svinepest i Sverige. NORSKOG deltok på møtet.  

 

Til informasjonsmøtet hadde Mattilsynet invitert miljømyndigheter, kommuner, viltforvaltning, skogeiere og jegerorganisasjoner. Møtet ble ledet av Siri Løtvedt, fagdirektør dyrehelse.  

 

Hensikten med møtet var å gi relevante aktører oppdatert informasjon om fakta i saken, samt tiltak – både iverksatte og under gjennomføring. 

 

 

Endret situasjon 

 

Løtvedt minnet innledningsvis om at det kun er påvist smitte i Sverige.

 

– Allikevel endres jo situasjonen vi har hatt her tidligere, hvor det har vært nokså lang avstand til utbruddene.   

 

Dette er en veldig alvorlig virussykdom, og i de aller fleste smittetilfellene dør dyrene relativt fort. Viruset har blitt spredt over store deler av Europa i løpet av de siste årene, og man har jevnlig sett  oppslag om mulige vaksiner.  På møtet ble det allikevel opplyst at en vaksine trolig ikke er i sikte slik at man kan håndtere den nåværende situasjonen.

 

Sverige: Avliving ett av flere forebyggende tiltak 

 

Mattilsynet oppsummerte i møtet den nåværende situasjonen i Sverige slik: 

 

 • Den første påvisningen av smitte i Sverige ble bekreftet 6. september. 
 • Per 13. september er det påvist smitte på 13 dyr.  
 • Svenskene har innført en smittesone på 996 kvadrat kilometer. 
 • Det er meldt om at flere prøveresultater er på vei inn, og det kan forventes at antall påviste tilfeller vil stige. 
 • Per nå er 120 jegere aktive i søk etter kadaver i smittesonen. Dette arbeidet beskrives som krevende. 

 

Tiltakene i Sverige er omfattende, og inkluderer per 13. september følgende:  

 

 • Ferdsels-, jakt-, og aktivitetsforbud i smittesonen. All jakt, bærplukking, soppsanking, alle typer skogbruk, skogsturer, bading utenfor offentlig badeplass og ridning er forbudt. 
 • Hunder skal holdes i bånd. 
 • Forbud mot å ta kjøtt og produkter av svin ut av sonen (inkludert ubehandlede jakttrofeer). 
 • Grovfôr kan ikke tas ut av sonen før etter tre måneder. 
 • Korn kan ikke tas ut av sonen før etter én måned. 
 • Alle kommersielle svinehold i sonen avlives som forebyggende tiltak. Dette inkluderer inntil 120 gris fordelt på fem dyrehold.  
 • Omfattende informasjonstiltak gjennomføres.  

 

På møtet ble det understreket at dette er tiltak som kan vare over lengre tid.  

 

God oversikt over helsetilstanden  

 

På møtet ble også villsvinsituasjonen her i Norge presentert. I 2020 presenterte Miljødirektoratet og Mattilsynet en handlingsplan mot villsvin from mot 2024. Målsetningen for arbeidet var færrest mulig villsvin på et minst mulig område. 

 

 – Vi ønsket også å redusere bestanden gjennom godt grunneiersamarbeid, samt få på plass tiltak for tidlig oppdagelse av smitte, understreket Løtvedt i møtet.   

 

Etter at handlingsplanen trådte i kraft har det vært tatt mellom 2-300 prøver per år som en del av planens Helseovervåkningsprogram. Dette arbeidet har resultert i veldig god oversikt over helsetilstanden til villsvin i Norge, selv om disse dyrene ikke undersøkes for afrikansk svinepest. Fra 202 er det felt fra 365 til 450 villsvin årlig – dette er en markant økning fra 15 dyr i 2018.   

 

Hva nå i Norge?  

 

Når det gjelder tiltak her i Norge er Mattilsynet tydelige på at disse henger sammen med handlingsplanen mot villsvin, og at situasjonen følges nøye. Man har tett kontakt med svenske myndigheter, og det er ingen grunn til å tro at det blir mindre tiltak i Norge hvis det skulle påvises smitte.  

 

Møtet ble avsluttet med diskusjon om iverksatte og mulige nye tiltak for å fremme økt felling. Økt godtgjørelse for felling, samt melding om syke/døde dyr, ble her nevnt som en mulighet. Det samme ble økt støtte til organisering og bedre digitale løsninger.  

 

Viktig grunneierorganisering 

Bjørn N. Toverud, leder av villsvinprosjektet, deltok på møtet. Foto: NORSKOG.

 

Bjørn N. Toverud er leder i Villsvinprosjektet, et samarbeidsprosjekt mellom grunneierorganisasjonene med målsetting om å følge opp myndighetenes handlingsplan mot villsvin. NORSKOG fungerer som sekretariat for prosjektet, og Toverud deltok på møtet. 

  

– Vi er glade for at Mattilsynet tok initiativet til dette møtet, og at situasjonen følges tett. Om afrikansk svinepest sprer seg til Norge vil dette ha store omkostninger både for dyr og befolkningen, og det er derfor viktig med denne type informasjon og dialog rundt mulige tiltak. Gjennom tre år nå har vi arbeidet med grunneierorganisering og tilrettelegging for uttak av villsvin. Når det gjelder aktivitet i Villsvinprosjektet er jaktkurs på villsvin, video og konferansearrangement planlagt. Alle tiltak fremover må fokusere på smitte konkret, og begrensning av villsvinbestanden generelt. Vi er glade for at en økning av godtgjørelse ble nevnt på møtet, og vurderer dette som ett av flere egnede tiltak, påpeker Toverud. Toverud orienterte møtet om Villsvinprosjektets aktivitet sammen med Finn Erlend Ødegård, leder av prosjektets styringsgruppe. 

 

Husk meldeplikt!  Det ble på møtet understreket at det er krav om at å melde fra til Mattilsynet dersom dere oppdager syke, skadde eller døde villsvin. Dette gjøres ved å ringe 22 40 00 00. Denne telefonen er bemannet hele døgnet. Mattilsynet utbetaler en godtgjørelse på 3000 kroner til dem som melder fra om syke og selvdøde villsvin.