Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Kari Elisabeth Kaski, Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum om at tre skal være et hovedelement i det nye regjeringskvartalet
12. januar 2018
Regjeringsplattform med ønske om uavhengig rovviltklagenemd
14. januar 2018

Høyre, FrP og Venstre enige om regjeringsplattform

NORSKOG mener det ligger mye godt i regjeringsplattformen hva gjelder skogbruket. Flere av NORSKOGs kjernesaker er nevnt slik som avvikling av boplikt og fortsatt satsing på samferdsel. Ikke minst er vi glade for punktet om økt avvirkning.

Dette skriver de om skogbruk:

SKOGBRUK
Tilveksten i norske skoger er betydelig større enn hogsten. Det bidrar til karbonbinding, men viser
også potensial for å skape nye og større verdier basert på skogens ressurser. Skog- og
utmarksressursene kan spille en viktig rolle i bioøkonomien. Regjeringen vil derfor følge opp
bioøkonomistrategien. Regjeringen vil føre en skogpolitikk som legger til rette for å skape verdier av norske skogressurser og som bidrar til frivillig vern av skog.

Regjeringen vil:
– Følge opp skogmeldingen.
– Styrke grunnlaget for skogbruket gjennom kostnadsreduserende tiltak, fjerning av
flaskehalser i infrastrukturen og utbygging av skogsbilveier og tømmerkaier.
– Arbeide for å avvikle konsesjonsplikten og boplikten på skogeiendommer.
– Legge til rette for økt avvirkning i skogen.
– Følge opp kravet til nyplanting etter hogst.
– Verne 10 prosent av skogen gjennom privat frivillig vern og vern av offentlig eide
skogarealer.
– Føre en næringspolitikk som også kommer norsk treforedlingsindustri til gode.
– Følge opp bioøkonomistrategien og videreutvikle de tiltakene som stimulerer til bruk av tre.
– Stimulere byggebransjen til nyskaping og bruk av tre som byggemateriale.
– Legge til rette for at nye lønnsomme arbeidsplasser skapes i bionæringene.

Hele plattformen kan leses her: https://fido.nrk.no/d4489028359f5ff928a37c89ee2121dd6a4d39cb3e467727833bb60612a6bda7/plattform_H_FrP_V_2018.pdf