Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Kari Elisabeth Kaski, Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum om at tre skal være et hovedelement i det nye regjeringskvartalet
12. januar 2018
Regjeringsplattform med ønske om uavhengig rovviltklagenemd
14. januar 2018

Høyre, FrP og Venstre enige om regjeringsplattform

Dette skriver de om skogbruk:

SKOGBRUK
Tilveksten i norske skoger er betydelig større enn hogsten. Det bidrar til karbonbinding, men viser
også potensial for å skape nye og større verdier basert på skogens ressurser. Skog- og
utmarksressursene kan spille en viktig rolle i bioøkonomien. Regjeringen vil derfor følge opp
bioøkonomistrategien. Regjeringen vil føre en skogpolitikk som legger til rette for å skape verdier av norske skogressurser og som bidrar til frivillig vern av skog.

Regjeringen vil:
– Følge opp skogmeldingen.
– Styrke grunnlaget for skogbruket gjennom kostnadsreduserende tiltak, fjerning av
flaskehalser i infrastrukturen og utbygging av skogsbilveier og tømmerkaier.
– Arbeide for å avvikle konsesjonsplikten og boplikten på skogeiendommer.
– Legge til rette for økt avvirkning i skogen.
– Følge opp kravet til nyplanting etter hogst.
– Verne 10 prosent av skogen gjennom privat frivillig vern og vern av offentlig eide
skogarealer.
– Føre en næringspolitikk som også kommer norsk treforedlingsindustri til gode.
– Følge opp bioøkonomistrategien og videreutvikle de tiltakene som stimulerer til bruk av tre.
– Stimulere byggebransjen til nyskaping og bruk av tre som byggemateriale.
– Legge til rette for at nye lønnsomme arbeidsplasser skapes i bionæringene.

Hele plattformen kan leses her: https://fido.nrk.no/d4489028359f5ff928a37c89ee2121dd6a4d39cb3e467727833bb60612a6bda7/plattform_H_FrP_V_2018.pdf