SKOGSKOLENs første lansering: Nettkurs i planting
27. april 2020
Kjører digitalt kurs for permitterte lærlinger
27. april 2020

Høringssvar fra NORSKOG til Klimakur 2030

NORSKOG er tilfreds med at skogbruket har fått så mye velbegrunnet og positiv omtale i Klimakur 2030 selv om skogbruk ikke er i kvotepliktig sektor. Det viser klimapotensialet i skogen – der verdiskaping og karbonbinding henger tett sammen. Et aktivt skogbruk binder mer karbon, noe Klimakur også poengterer.

 

 

Tiltakene

Rapporten har utredet hvilke tiltak som må til for at Norge skal kunne redusere utslippene av klimagasser med 50 % innen 2030, sammenliknet med 2005.  Målene gjelder for såkalt kvotepliktig sektor, som transport, jordbruk, oppvarming, avfall industri og petroleumsvirksomhet. Skogbruk inngår ikke i kvotepliktig sektor, men er likevel sentralt med tanke på klima og er viet stor oppmerksomhet i den delen av rapporten som omtaler arealbrukskategoriene. Her pekes det på at det er nødvendig med et aktivt skogbruk med et potensial for å avvirke opp mot 15,7 millioner m3, og dessuten mer skogkulturtiltak.

NORSKOG mener det er hensiktsmessig å fokusere på de tiltakene som har positiv klima- og næringseffekt, samtidig som de gir akseptable effekter for naturmangfold og andre miljøverdier.  Dette gjelder typisk forhold som planteforedling, foryngelse med treslag som gir høyt karbonopptak, gjødsling og ungskogpleie.

 

Hele høringsuttalelsen kan du lese her: Høring Klimakur 2030