Høring om nytt regjeringskvartal i tre
19. mars 2018
Ulltveit-Moe byr på Norske Skog
19. mars 2018

Det haster med tiltak på Norsenga!

Benthe og Ketil Solvik Olsen

NORSKOG har sammen med Glommen Skog, Mjøsen Skog, Norske Skog og Stora Enso sendt brev til Jernbanedirektoratet der vi påpeker behovet for å få fart på tiltakene rundt og på Norsenga på Kongsvinger. Dette er en tømmerterminal med spesielt stor betydning for skog- og trenæringen i landets to største skogfylker, Hedmark og Oppland.

I brevet står det:

Vi viser til Bane Nor sitt innspill til jernbanesektorens Handlingsprogram for 2018-2029. Det er med stor forundring vi i skogsektoren nå registrerer at flere av tiltakene i Godspakke Innlandet er skjøvet ut i tid.

Næringen har ved flere anledninger påpekt den prekære situasjonen på Norsenga tømmerterminal på Kongsvinger. Det er her den virkelige flaskehalsen for den samlede virkestransporten på bane er. Norsenga skiller seg fra andre terminaler fordi den i tillegg til å være omlastingsplass fra vei til bane, også har en viktig funksjon for å koble to mindre vognsett sammen til ett, før det kan fortsette. Her er kapasiteten på rundt 700.000 m3, mens behovet er på sikt er rundt en million m3. Konsekvensen er at det overskytende volumet må ut langs vei, noe som rammer lønnsomheten og dermed viljen til å hogge. Det er med andre ord denne terminalen som er det svake leddet i terminalnettet, og som først og fremst må prioriteres. Dette er et velkjent faktum i næringen.

I tillegg til problemene på terminalen i Kongsvinger, er det av avgjørende betydning at tilsvingene på Elverum og Kongsvinger kommer raskt på plass. Dette vil avlaste trykket på terminalen. Det samme gjelder signalanlegget på Solørbanen, som er viktig for å få utnyttet kapasiteten og fleksibiliteten i infrastrukturen. Krysningskapasiteten på Solørbanen er også en utfordring som må løses.

I Bane Nor sine innspill står alle disse tiltakene anbefalt i perioden 2024-2029. Dette er totalt uakseptabelt. Tiltakene på Solørbanen og terminalen på Kongsvinger må prioriteres før andre tiltak.

Hvis Norge skal inn i dette grønne skiftet som alle snakker om, er det viktig at transportkapasiteten i det tyngste skogområdet raskt kommer på plass. Skogbruket har økt sine transporter på bane betydelig de siste årene. Det ville være et stort nederlag på mange plan, hvis vi nå må øke transporten av virke på vei.

Vi ber derfor Jernbanedirektoratet om å opp-prioritere disse nevnte tiltak.

Tømmer på bane er jernbanens suksesshistorie. Norsenga er navet og må utvikles slik at kapasiteten ikke begrenser hele kjeden.

Kongsvinger kommune er svært interessert i å få fortgang i denne saken. Ordfører i Kongsvinger, Sjur Strand skriver:

Kongsvinger kommune ser ikke behovet for at det må gjennomføres en kommunedelplanprosess. Med god fremdrift kan utredningen gjennomføres i 2018 og kommunens reguleringsplan vil være klar i løpet av 2019. Dette bekreftes  av Ordfører og Kommunalsjef.

Her kan du lese hele brevet:

Norsenga haster 160318