Staur Gård i Stange. Foto: Tegneby & Grønnerød Landbruksmegling
Ola Hauge får likevel konsesjon på Staur gård
20. mai 2020
Data fra flybåren laserskanning og digital fotogrammetri gir nye muligheter for bonitering i skogbruket
25. mai 2020

Er dette fornuftig bruk av skattebetalernes penger?

 

I januar publiserte Klima- og miljødepartementet (KLD) en rapport de har bestilt av konsulentselskapet Menon i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning. Den har tittelen «Kartlegging av støtteordninger med negative konsekvenser for naturmangfold».

 

– Vi reagerer på er at det blir brukt offentlige penger på å lage en rapport som egentlig tar utgangspunkt i at det ikke skal være mennesker på jorda, sier næringspolitisk sjef Benthe E. Løvenskiold i NORSKOG.

 

Rapporten mangler sammenhengen mellom biomangfold og klima.

– Den konsentrerer arbeidet om biomangfold alene, som om de ulike artenes overlevelse ikke har en klar sammenheng med klima. Den klimautviklingen som fryktes, og som skogen har fått en tydeleg rolle internasjonalt for å bremse, vil uten tvil måtte endre den samlede artssammensetningen radikalt. Dette har de også sett helt bort fra.

De sår tvil om det å drive med skogplanting er bra for klimaet. Det vil si at de setter spørsmålstegn ved fotosyntesen. 

 

Du kan lese hele brevet fra NORSKOG til Klima- og miljødepartementet her: Menon rapport kommentar NORSKOG.