Vern av naturskog og gammelskog: – Vil i praksis være tvangsvern 
18. januar 2024
Kronikk: Vil regjeringen ha norske eiere?
19. januar 2024

Endringer i forskrift om bærekraftig skogbruk

I fjor fastsatte Landbruks- og matdepartementet flere endringer i forskriften om bærekraftig skogbruk. Endringene trådte i kraft 1. januar 2024.

 

Endringene består i hovedsak av presiseringer av forskriftens bestemmelser om foryngelse etter hogst. Blant annet kan du nå måtte søke kommunen om tillatelse om du ønsker å skifte treslag etter hogst.

 

Målet med endringene er å bidra til å styrke arbeidet med foryngelse, slik at langsiktig skogproduksjon og CO2-opptak økes.

 

Skal tydeliggjøre bestemmelsene om foryngelse

 

Endringene er blant annet en oppfølging Meld. St. 13 (2020–2020) Klimaplan for 2021-2030. Endringene i forskriften skal tydeliggjøre bestemmelsene om foryngelse slik at det blir enklere for kommunene å avgjøre hvorvidt foryngelsesplikten er oppfylt, og dermed kunne følge opp i de tilfeller hvor dette ikke er tilfelle.

 

Skogeier må søke kommunen om godkjenning når:

 

  • det skal forynges med løvtrær der bartrær utgjør over halvparten av volumet før hogst
  • det skal forynges med andre treslag i edelløvskog (unntatt i eikeskog på lav og middels bonitet)
  • det skal forynges med utenlandske treslag

Søknaden må sendes innen seks måneder etter hogst.

 

Skogeier skal sende melding til kommunen når:

 

  • det skal reises skog der det er snaumark
  • det skal forynges med barskog der det før hogst sto løvskog på et sammenhengende areal over 100 dekar

 

Sikre foryngelse

 

I den nye forskriften er det presisert at det bare er bartrær som teller der hvor det tidligere var barskog. Oppslag av lauv teller ikke, med mindre det foreligger en godkjenning fra kommunen.

 

Formålet med endringene er å sikre foryngelse. Poenget er ikke å hindre treslagsskifte eller etablering av blandingsskog med bar og lauv, men å sikre at skogeier tar bevisste valg og har en plan for foryngelsen, sier NORSKOGs skogsjef Even Bergseng.

 

Les mer: