Skogbruket ber om tiltakspakke for å opprettholde aktiviteten!
20. mars 2020
Samlet næring gir innspill til tiltakspakke: – Viktig å få på plass tiltak for å holde hjulene i gang
23. mars 2020

Det er nå forbudt å oppholde seg på fritidsboliger utenfor bostedskommunen. Men hva gjelder for sekundærboliger og landbrukseiendom?

 

av Yngve Holth

 

 

I denne artikkelen https://norway.dlapiper.com/no/nyhet/strafferett-om-straff-og-handheving-ved-brudd-pa-ny-forskrift-om-karantene-isolasjon-og av DLA Piper gjennomgås bl.a. reglene for opphold på fritidseiendommer. Ordlyden i forskriften er:

«Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.»

 

 

Mange i Norge har gårdsbruk/skogeiendommer med helårsbolig som skattemessig behandles som sekundærbolig fordi eieren har sin bolig et annet sted. Spørsmålet er hvorvidt denne sekundærboligen rammes av forbudet eller ikke. Det som er helt klart, er at forskriften ikke definerer fritidsbolig nærmere. Spørsmålet er da hva som kan antas å ligge innenfor begrepet. Ordlyden i seg selv taler for at sekundærboliger ikke er omfattet av forbudet. Formålet med bestemmelsen er dog å forhindre at personer har opphold utenfor bostedskommune av hensyn til belastning av lokalt helsetilbud. Det er derfor opplagt at slike sekundærboliger omfattes av intensjonen bak forbudet.

 

 

Legalitetsprinsippet tilsier at det ikke er tilstrekkelig å bryte intensjonen bak regelen for å kunne bli straffet. DLA Piper peker da på at man må foreta en konkret vurdering av boligen i lys av bestemmelsen. Det er da sannsynlig at den skattemessige behandlingen av boligen ikke bør tillegges betydelig vekt. Det avgjørende bør være boligens karakter og vanlige bruk.  Hensikten med oppholdet er sannsynligvis også av betydning. Dersom den faktiske bruk f.eks. er pendlerbolig, er det neppe å betrakte som en fritidsbolig i forskriftens forstand. En skogeier som har primærbolig i en kommune og landbrukseiendom med bolighus og næringsvirksomhet  i en annen kommune må betraktes som en pendler.   

 

 

Corona-situasjonen er en stor påkjenning for norsk økonomi og samfunnet er avhengig av at næringslivet driver så godt som mulig. I skogbruket står vi overfor en betydelig utfordring med en skogkultursesong som skal gjennomføres med en usikker tilgang på arbeidskraft. Det er derfor viktig at skogeierne følger opp slik at mest mulig av driften i skogen kan foregå som normalt. Reiser og opphold som er nødvendige for å understøtte virksomheten på eiendommen, kan etter vår oppfatning neppe kategoriseres som fritidsopphold.

 

Det har ikke lyktes NORSKOG å finne uttalelser som avklarer dette spørsmålet nærmere. Dette er nokså naturlig når bestemmelsene blir laget svært raskt og gis umiddelbar virkning.

 

NORSKOG oppfordrer folk til å bruke sunn fornuft og gjøre sitt bidrag til samfunnsdugnaden for å begrense corona-viruset. Myndighetene ber oss om å ikke foreta unødvendige reiser og det er forbudt å oppholde seg på fritidsboliger utenfor bostedskommunen. Slik situasjonen er akkurat nå, er det nok nyttigere å foreta en moralsk test på om reisen din bryter disse reglene enn å etterspørre en finsiktet juridisk analyse. Konklusjonen må være at dersom du ikke har næringsmessig behov for  tilbringe tid utenfor primærboligen så bør man ikke gjøre det.