LUF-midlene for 2021 er klare
2. desember 2020
Ny forskrift om driftstilskudd 2020
4. desember 2020

Det er gode nyheter at Regjeringen foreslår å forlenge ordning for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket!

Driftstilskuddet som ble tildelt for å sikre arbeid til skogbruket, og spesielt entreprenørene, videreføres så langt de tildelte midlene rekker. Opprinnelig tildeling var ut november måned, denne rammen er nå endret til tilskuddsmidlene er brukt i sin helhet, senest 1.mars. Dette er et viktig signal og virkemiddel for å opprettholde aktiviteten i deler av skogbruket som også har blitt rammet av COVID-19. Regjeringen har foreslått dette i dag, men det må legges inn et forbehold om at Stortinget vedtar dette i desmber. Av de tildelte 50 millioner kronene er det fortsatt betydelig udisponerte midler. Det betyr at de som har aktivitet som faller inn under ordningen oversender sine søknadsskjemaer til lokale skogbruksmyndigheter så raskt som mulig.

 

NORSKOG og NORTØMMER er veldig fornøyde med en videreføring av ordningen, slik at midlene som var satt av kan brukes opp. Det er et viktig signal fra de som setter rammene at skogbruket blir tilgodesett med midler på lik linje med andre utsatte bransjer.

 

Landbruksdirektoratet skriver at ordningen med tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket blir foreslått videreført i 2021, med forbehold om Stortingets vedtak.

 

Ordningen tilføres ikke nye midler. Det kreves endringer i midlertidig forskrift om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020 for å videreføre ordningen. Frist for anmodning om sluttutbetaling foreslås forlenget til 1. mars 2021 (§ 7), og forskriften skal gjelde fram til 1. april 2021 (§ 11).

 

Fram til forskriften er endret, så gjelder dagens forskrift. Dagens frist for anmodning om sluttutbetaling, 30. november, står altså fast for gitte tilsagn. Alle tilsagn skal i vedtaksbrev være gitt samme arbeidsfrist

 

Her kan du lese mer om hva Landbruks- og matdepartementet skriver om saken.