Vil produsere menneskeføde – ikke rovdyrmat
28. mai 2019
Frykter trusselen om medlemsflukt: – Kan ikke leve med splittelse
3. juni 2019

Det brennhete markedet kjølner noe

Foto Line Venn

Skognæringen har opplevd hogst- og avsetningsbonanza siste året. Og tallene som nylig kom fra SSB (Statistisk Sentralbyrå) viste «eventyrlige» tømmerpriser og volumøkning. Men nå fylles lagrene.

 

Tekst: Line Venn

 

SSB sendte nylig ut en kvartalsrapport der de sammenlikner første kvartal i 2018 med årets kvartalstall. Prisøkningen siden i fjor på samme tid har vært  på 14%, mens tømmeruttaket  er 6% høyere enn i fjor på denne tiden. Men i mellomtiden har markedet flatet ut. Sagtømmerprisen har fått en dipp og massevirkeprisene som snart skal forhandles, kan også forventes å få en liten reduksjon. En viktig årsak er at Europa flommer over av vindfall og billevirke, og nå har virkningen også nådd Norge.

 

Billevolumene senker prisnivået

Det er daglig leder i Nortømmer, Per Kveseth som forteller dette. Han sitter med skoene på og ser hvordan tømmeret nå i stor grad ligger langs svært mange veier. Og det er ikke alt som er Nortømmer sitt…

– Nei, markedsendringen er av generell karakter, og det betyr at alle er i samme båt. De enorme områdene med billeskadd skog i Europa gjør at skogeierne og tømmeromsetterne får det travelt, skal man beholde verdien på virket. På stående skog som er angrepet av granbarkebiller kan det være kort tid fra prima sagtømmer til det ender opp som energived. Sagbrukene som er etablert i disse billeområdene benytter derfor muligheten og priser ned sagtømmeret. Med en lav råvarekostnad, kan de dermed pumpe nedpriset trelast ut i et marked som allerede begynner å komme i ubalanse. Trelastproduksjonen siste året har derfor vært høy, og trelastlagrene stiger. Dette bildet forplanter seg nå i eksportmarkedene på trelast, som blant annet omfatter Tyskland, Storbritannia, Nederland, USA og Kina. Det er spesielt grana som får smellen, naturlig nok, mens furumarkedet holder seg noe bedre forteller Kveseth. Tømmeret som går på båt fra kysten vår ender altså i et marked på kontinentet som for øyeblikket flyter over av tømmer. Kveseth ser at også trelasten fra Norge etter hvert presses på pris.

 

Må korrigere tømmerprisene

– Dette gjør at tømmerpriseneher til lands også må korrigeres, særlig på eksporttømmeret, der prisene har ligget høyere enn i det norske markedet. Siden det er billeangrepet på grana og høy produksjon av gran-trelast som er mye av utfordringen, dreier det seg i størst grad om grantømmeret. Furua er imidlertid ikke upåvirket, men holder seg relativt stabil, uten den store reduksjonen, forteller han og heller dermed litt kaldt vann i årene til de som følte seg litt opphetet av kvartalsrapporten fra SSB.

Det norske trelastmarkedeter imidlertid litt mer skjermet, så effekten kommer litt senere her. – Men den vil komme etter, som det alltid gjør, forsikrer Kveseth som ser at flere av de store svenske selskapene nå vrir trelast tilbake til det norske markedet, trelast som de siste årene er plassert på bedre betalte eksportmarkeder. – Dette får dessverre konsekvenser for skogeieren, kommenterer han.

 

God trend – på sikt

Kveseth liker ikke å være festbrems, men kan ikke neglisjere det som skjer i markedet akkurat nå. – Etter flere år med jevn og stabil oppgang, får vi altså nå en brå korreksjon. For eksportvirke kom den allerede ved nyttår. Nå må vi også korrigere hjemmemarkedet for sagtømmer – fra 1. mai.

– Tror du dette blir en langvarig situasjon?
– I utgangspunktet ser trendene positive ut for skogbruket. Forbruket av tre har økt mye de siste årene, blant annet fordi ny treforbrukende industri har kommet på plass. Og den generelle trebruken har vært høy. Det har vært med å gi gode priser for alle, og denne langsiktige trenden vil fortsette. Men sagbrukene er dyktige til å produsere i hjel sin egen konjunktur, som nå er ekstra forsterket av bille– og stormproblematikken. Dette påvirker markedet midlertidig, konstaterer Kveseth.

Men påpeker videre at selv om prisene nå senkes noe, ligger de likevel høyt hvis man sammenlikner de siste ti årene. – Prisnivået denne sesongen har vært helt unikt. I nominelle kroner er det rett og slett en pristopp. Bare for to år siden var vi på et helt annet nivå, så selv om prisen må justeres noe ned nå, er det fortsatt gode og høye tømmerpriser. Vi må ikke bli historieløse, mener Kveseth.

Nå vil han prioritere å få tømmer langs veg trygt til industri før de norske billene slipper til. Og varsler derfor en produksjonsbegrensning i skogen inn mot sommerferien litt tidligere enn vanlig og i god tid før sagbrukene stenger. 

 

Massevirke og tynning

Kveseth vil ikke gi skogeierne noen generell anbefaling, fordi forholdene varierer i de ulike områdene. Han anbefaler derfor å få lokale råd av virkeskjøperne. Men generelt sett innrømmer han at furuavsetningen er bedre en grana akkurat nå. – Siden det er for mye sagtømmer i markedet nå, bør man oppsøke massevirke rike bestand, og holde tynningsaktiviteten oppe.  Men merk dere at på lang sikt er den generelle betraktningen at biomasse er attraktivt, avslutter Kveseth i Nortømmer.