Skatteutvalget foreslår skatteveksling.
19. desember 2022
Vedtar felling av tre ulveflokker i grenserevir innenfor ulvesonen
20. desember 2022

Avtale om bevaring av natur vedtatt på naturtoppmøte i Montreal

Nytt mål for 2030 er at 30% av norsk natur skal være vernet eller bevart.

 

Norge har inngått avtale om bevaring av 30% av verdens natur både til land og til havs. Avtalen ble inngått mellom medlemslandene i “Konvensjonen for biologisk mangfold” (CBD) på naturtoppmøte (COP15) i Montreal 19 desember 2022.

 

Les mer om avtaleinngåelsen og avtalen her.

Den offisielle pressemeldingen finner du her.

 

NORSKOG er spent på hva avtalen vil medføre av forpliktelser for Norge og grunneierne. Det er spørsmål om definisjoner og tolkninger av begreper som for eksempel vern, bevaring og restaurering, og hvordan dette skal gjennomføres i praksis. Vern tolkes også ulikt i ulike land, og kravene til vern i Norge kan være både strengere og mildere enn kravene til vern andre steder i verden.

 

Ifølge SSB hadde Norge ved utgangen av 2021 vernet 17,6% av landarealet, og 3,6% av havarealet. Dette inkluderer ikke tall for Svalbard og Jan Mayen og gjelder kun nasjonalparker, naturreservater, landskapsvernområder, marint vern og annet formelt vern. Det inkluderer derimot ikke naturtyper, nøkkelbiotoper, kantsoner, vernskog, utilgjengelig arealer, arealer under markaforskrifter og liknende begrensinger.

 

Avtaleverket skal også tolkes, vektes og harmoneres mot EU-regelverk som eksempelvis LULUCF, EMK, Grunnloven og regjeringens ønsker for grønt industriløft og økt bruk av fornybare naturressurser herunder skog.

 

NORSKOG mener prinsipalt at vern bør gjennomføres med frivillig tilslutning fra grunneier. Alt areal har en verdi, og at grunneier skal gis full erstatning etter Grunnlovens § 105 for alle avståelser.

 

NORSKOG er bevisst på at Norge har natur hvor noe inneholder internasjonalt viktige verneverdier, og er klar på at denne typen natur må ivaretas med tiltak som treffer. Dette gjøres allerede gjennom ordninger som frivillig vern, opprettelser av nasjonalparker, og gjennom tilskudd til bevaring av natur. Det viktigste for NORSKOG er at man klarer å ha to tanker i hodet samtidig. Vi skal ivareta det biologiske mangfoldet og sårbar natur, samtidig som vi produserer fornybare råstoffer inn i det grønne skiftet. Vi må produsere ressurser verden trenger, og også innta i regnskapet at skogbruk gir substitusjonseffekter, fattigdomsbekjempelse og produksjon av ressurser og arbeidsplasser.