Formuesskatten fører til at norske bedrifter dropper lønnsomme investeringer
16. august 2013
Hvem vil satse på skogen?
5. september 2013

Uhørt konkurransevridning med moms på jakt og fiske

Brevet er en oppfølging av NORSKOGs årelange kamp om å få regjeringen med på å endre merverdiavgiftsloven slik at man unngår konkurransevridning i disfavør av private næringutøvere innen jakt og fiske.

 

NORSKOG mener at private grunneiere må få fritak for merverdiavgift på salgsinntekter fra jakt- og fiskerettigheter på lik linje med FEFO, NJFF, bygdeallmenninger, statsallmenninger, og annen statlig grunn, og har ved flere anledninger påpekt behovet for å likestille private grunneiere med statlig eierskap når det gjelder salg av jakt og fiske.

 

Dagens regelverk legger opp til en konkurransevridning som i praksis gir private grunneiere et markedshandikap på 25% og hindrer dem den samme muligheten for utvikling av opplevelsesnæring innen jakt- og fiske som staten per i dag har. Den allmenne rettsoppfatning taler også for at staten ikke skal få operere som markedsaktør med bedre vilkår enn de man konkurrerer med.

 

Vi registrerer også at tilgangen til jakt og fiske har vært tema i forbindelse med spørsmålet om privatisering av Statskog. Også i den anledning vil en likestilling av private og andre aktører være formålstjenlig.

 

Les hele brevet her.