Grunneierne samles om tomtefestesaken
24. oktober 2012
Ulveforvaltning basert på følelser eller fakta?
22. november 2012

Tomtefeste – forslag om midlertidig lov er uklar og øker risikoen for tvister

Norge ble dømt for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) den 12. juni 2012. Saken gjaldt tomtefesters rett til å forlenge en tidsavgrenset festeavtale på samme vilkår som før og uten tidsavgrensning. § 33 i tomtefesteloven er etter dette ikke ansett å være i tråd med kravet om «fair balance» mellom fester og bortfester, og er etter dette konvensjonsstridig.
Justisdepartementet har likevel fremmet en lov som viderefører bestemmelsen, dog begrenset i tid til 1. juli 2014. Grunneierorganisasjonene mener at lovforslaget er uklart med hensyn til muligheten for å reforhandle vilkår som inngås før endelig lov er på plass. Dette kan bety betydelige tap for bortfestere, og vil øke risikoen for tvister. Organisasjonene har derfor fremmet et eget forslag til lovtekst som vil ivareta dette hensynet og skape ro om saken frem til endringer i tomtefesteloven er på plass.
Organisasjonene foreslår i tillegg at det nedsettes en arbeidsgruppe som har som mandat å fremme forslag til endring av de regler EMD har kritisert.

Les brevet her