Meld deg på SKOGFORUM på Honne 2022
17. oktober 2022
Casino Video Games: Buy Rent From The Best Pric
18. oktober 2022

NORSKOG fremmer skognæringen i møte med Finanskomiteen.

Benthe E. Løvenskiold var i dag på høring hos Finanskomiteen.

I dag var NORSKOG på muntlig høring på Stortinget for å fremme skogeieres interesser i møte med Finanskomiteen.

 

Skatt og mva.

Blant temaene som ble tatt opp var skjerpede skatter, og konkurransevridning til private grunneieres disfavør med hensyn på mva. på jakt og fiske. NORSKOG mener at skattetrykket på grunneiere må lettes slik at de bedre slik at skogindustrien bedre kan utvikle seg, og at staten må slutte å skille mellom grunneiere når det gjelder mva. på jakt og fiske.

 

Klimasatsing og jernbane

NORSKOG ba også komiteen om å øke satsingen på jernbane og på klimatiltak i skog. Godstrafikken på jernbane blir stadig oversett til fordel for persontrafikken, og kombinert med lave investeringer til utbedring av fylkesveinettet, blir det svært store kostnader og utslippet knyttet til tømmertransport.

 

NORSKOG mener også at regjeringen må satse mer på klimatiltak i skog, for å bygge opp karbonlageret samtidig som vi får utnyttet substitusjonseffekten. Klimatiltak i skog er både rimelige og effektive, og bør prioriteres når statsbudsjettet strammes inn.

 

Bedre eiendomsstruktur

Regjeringen har vært svært tydelige på at de vil øke aktiviteten i skog. Å fjerne gevinstbeskatning ved salg ut av familien ved eiertid på over ti år kan bidra til dette. I dag verger mange seg for å selge ut av familien i påvente av at et familiemedlem ombestemmer seg, og ønsker å kjøpe. Dette fører til mange passive eiere uten interessen for å drive bærekraftig skogbruk. Dersom eiendomsomsetting ble enklere, vil vi også få en mer fornuftig eiendomsstruktur, og et bedre skogbruk.

 

Les hele høringsinnspillet HER..