Skogeiendommer under virksomhetsgrensen slipper mva-registrering fra 2018!
12. oktober 2017
Produksjonsutstyr skal som hovedregel ikke ilegges eiendomsskatt
12. oktober 2017

Skattefritak ved vern etter Markaloven!

Regjeringen skriver:

  • 9-13 åttende ledd skal lyde:(8) Gevinst ved vern av skog i forbindelse med etablering eller utvidelse av verneområde etter naturmangfoldloven kapittel V eller eldre vernevedtak som nevnt i naturmangfoldloven § 77, er fritatt for skatteplikt. Det samme gjelder ved vern etter markaloven. Gevinst ved vern som er fritatt for skatt etter første og annet punktum for selskap med deltakerfastsetting, er ikke skattepliktig for deltaker ved utdeling etter § 10-42.