Kostprisregulering av landbrukseiendommer
28. november 2012
Landbruk Pluss – blir de politiske målene nådd?
28. desember 2012

Markaloven – anlegg av stier og løyper

Markaloven § 9 sier at anleggelse av stier og løyper i Marka krever tillatelse. Det har vært noe usikkerhet om hvilke tiltak dette gjelder og hvordan slike saker skal behandles, og Fylkesmannen i Oslo og Akershus har derfor sendt på høring forslag om retningslinjer for saksbehandling av anlegg av stier og løyper innenfor markalovens geografiske område. Retningslinjene skal være en veileder for kommunene, Fylkesmannen og Miljøverndepartementet i deres saksbehandling av tiltak som planlegges i Marka.
NORSKOG presiserer i høringsuttalelsen at et godt regelverk og klare retningslinjer er de viktigste verktøy for å videreutvikle og opprettholde et godt samarbeid mellom de forskjellige aktørene i Marka, og vi mener derfor det er positivt at det utarbeides retningslinjer for hvordan markaloven § 9 om tillatelse til tilrettelegging for ferdsel, stier og løyper, skal forstås.
NORSKOG poengterer i høringsuttalelsen at grunneiers tillatelse alltid skal innhentes. Dette gjelder ved anlegg av nye stier og løyper, men også ved rydding av eksisterende traseer.
Videre mener vi at definisjonen av sti, eller tursti, ikke er begrenset til ferdselsårer hvor det rent faktisk er gjennomført terrenginngrep i form av påkjøring av grus/pukk, klopping av bekk eller legging av planker over myr. Også naturlige opptråkkede ferdselsårer må karakteriseres som stier. Anlegg, rydding, merking eller preparering av slike krever tillatelse fra grunneier, på samme måte som turstier hvor det er gjort terrenginngrep.
Veilederen skiller mellom tiltak som «ikke krever tillatelse» etter markaloven, (dvs. tillatelse fra kommunen) og tiltak som krever tillatelse, ev. krever reguleringsplan.
Av tiltak som ikke krever tillatelse nevnes bl.a.
– Vedlikehold av stier og løyper, for eksempel klipping av greiner, hogging av trær som heller ut i løype, fjerning av stein som kommer frem på grunn av erosjon eller nedsunkne masser, reparasjon av duk eller annet dekke og etterfylling av masser opp til nivå som ved anlegging.
– Enkel drenering der denne kan legges uten synlige terrenginngrep, for eksempel i allerede etablert grøft langs løype eller under anlagt løype.
– Anlegging av enkel klopp og kavling, for eksempel ved å legge ut stokker, som ikke omfattes av søknadsplikten i plan- og bygningsloven § 20-1.
– Vedlikehold av bruer eller andre anlegg som utskifting av planker og så videre.
Det er anlegg av nye stier og løyper som krever tillatelse etter markaloven. Tiltak som er av en slik art at de ville krevd reguleringsplan utenfor Marka krever også reguleringsplan innenfor Marka. Turveier og større løyper er typiske tiltak som ofte medfører så store inngrep av det vil kreve reguleringsplan ut fra plan- og bygningslovens regler alene.

 

Les hele NORSKOGs uttalelseher.

Les Fylkesmannens høringsbrev her.