Høringssvar: – Oslo Kommunes forslag om hensynssoner må skrinlegges  
14. desember 2023
Fordeling av midler fra Landbrukets utviklingsfond
20. desember 2023

Statsbudsjett 2025: Innspill fra Verdikjeden Skog og Tre

 

Treindustrien, Treforedlingsindustriens bransjeforening, Maskinentreprenørenes forbund, Norges Skogeierforbund, Fellesforbundet, NoBio, NORSKOG og Statskog utgjør samarbeidet «Verdikjeden Skog og Tre». Verdikjeden har nå oversendt sine innspill til Statsbudsjettet 2025.

 

Hensikten med Verdikjeden Skog og Tre er å styrke innovasjonskraft og produktivitet i verdikjeden og sikre næringen konkurransedyktige rammevilkår.

 

Les hele innspillet fra Verdikjeden Skog og Tre her.

 

Aktiv skogskjødsel bidrar til klimagevinst

 

Hurdalsplattformen har som mål å kutte norske utslipp med 55 % mot 2030 og netto nullutslipp  i 2050, hvor skogen skal brukes aktivt som en sentral del av klimapolitikken. En aktiv skogpolitikk er en klimaløsning som Regjeringen vil satse på fordi skog i vekst tar opp CO2.

 

Aktiv skogskjøtsel med hogst, planting, gjødsling og ungskogspleie bidrar til betydelig klimagevinst, der all norsk skog er sertifisert etter PEFC og/eller FSC. Det er et mål å øke graden av videreforedling av naturressurser i Norge, for økte merverdier gjennom flere sysselsatte, større eksportinntekter og dermed økt verdiskaping, skriver Verdikjeden Skog og Tre i sitt innspill.

 

Ønsker oppfølging av arbeidet i EU

 

For tiden mange prosesser i EU med regelutvikling om skog, skogbruk og bruk av tømmer.  Verdikjeden Skog og Tre ber Regjeringen ha en tett oppfølging av arbeidet i EU, slik at regelverket ikke gir uhensiktsmessige begrensninger for skogbruk, eksisterende og ny norsk trebasert industri.

 

– Gjennom 2023 har bedriftene vært i en krevende situasjon, hvor krig og makroøkonomiske forhold som inflasjon og økte strømkostnader preger bildet. Markedssituasjonen til byggenæringen, som er skognæringens viktigste marked, har forverret seg ytterligere gjennom 2023. Salget av nye boligerhar bremset kraftig og salget av byggevarer går dramatisk ned. Det er videre knyttet stor usikkerhet til kommunale investeringer i bygg og anlegg. De samme innstrammingene ser vi også i privat sektor, påpekes det i innspillet.