SLU: Samla björken i dungar
18. juni 2018
Ulvejegerne gjorde en god jobb
18. juni 2018

Vi skal ha ulv i Norge

Uttalelsen kommer i forbindelse med et intervju med klima- og miljøminister Ola Elvestuen i samme avis. Her sier statsråden at «Norge ikke (er) forpliktet til å ha en levedyktig ulvebestand innenfor landets grenser». Østlendingen har imidlertid ikke tatt med en vesentlig presisering i det intervjuet som ble gitt. Her sier Elvestuen at «Vi skal bidra til ivaretakelse av den sør-skandinaviske ulvebestanden, og kan ikke iverksette tiltak som truer bestandens overlevelse.»

-Vi skal ha ulv i Norge. Det er vi forpliktet til etter Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven. I Jeløyaerklæringen er vi også enige om at Regjeringen skal sikre levedyktige bestander av de fem store rovviltartene jerv, ulv, bjørn, gaupe og kongeørn. Ulven i Norge utgjør en del av en felles sør-skandinavisk bestand. Norge har både et selvstendig ansvar og et felles ansvar sammen med Sverige for å ta vare på denne bestanden, sier Elvestuen.

Dette følger også av Stortingsmeldingen Ulv i Norsk natur hvor det blant annet står:

«Der bestanden er delt mellom to eller flere land, har hvert enkelt land et ansvar for å medvirke til at bestanden bevares. Det er ikke adgang til å basere eksistensen til en bestand på at nabolandet oppfyller sine forpliktelser, uten at en selv følger opp innenfor sine egne grenser.»