USS er partshjelper i ulverettssaken
14. november 2017
EU-överenskommelse positivt för skogsindustrin
14. november 2017

Vernar unike skogar i Nordland

-Ein stor del av det trua naturmangfaldet i Noreg fins i skog. Med dette vedtaket vernar vi nokre av dei aller viktigaste skogområda i landet, seier klima- og miljøministar Vidar Helgesen.

Vedtaket inngår i arbeidet med vern av viktige skogområde som eigast av Statskog SF. Dei 10 områda omfattar om lag 57 kvadratkilometer nytt verneareal, av dette er ca 33 kvadratkilometer produktiv skog.

Områdene inneheld unike verneverdiar. Det er nå verna store elvedaler med rike skogtyper som kalkskog, lågurtskog og høgstaudeskog. Områda har og kalkrike fjellbjørkeskoger og store samanhengande areal med gamal barskog. Dei nye naturreservata er leveområde for mange trua og nær trua artar.

-Skogvern er eit naudsynt og effektivt tiltak for å sikre norsk naturmangfald. Eg er glad for at vi no får på plass desse viktige verneområda, seier klima- og miljøministeren.

Regjeringa har i slutthandsaminga vurdert grundig omsyn til andre interesser som skogbruk, skogindustri, mineralførekomster og vasskraft. Av omsyn til desse interessane er det i nokre av områdene tatt ut areal som har begrensa skogvernverdiar. Av omsyn til skogbruksinteressane vernast ikkje området Storvassåsen i Grane kommune no. Spørsmålet om vern av området Almdalsforsen avventar vedtak i to kraftutbyggingssaker.

Verneforskrifter for 10 skogområde i Nordland (pdf)

Foredrag for 10 skogområde i Nordland (pdf)