Japanese company plans world’s tallest wooden building
19. februar 2018
Super wood is stronger than most metals
20. februar 2018

Tilbyr frivillig vern av 5000 dekar skog

Områdene som tilbys er Avrillen, inklusive Knatthaugen, og Vesleåa. Avrillien og Knatthaugen har et areal på 4500 dekar. Herav 4000 dekar skog, og 3800 dekar er produktiv skog. Vesleåa har ifølge allmenningen et areal på cirka 520 dekar, hvorav 500 dekar er produktiv skog. Til sammen er tilbudet på 5000 dekar.

Krever at jakt er lov

Gran almennings betingelser er blant annet at det blir enighet med vernemyndighetene om erstatning, verneforskrift og avgrensning av området. De krever dessuten at det skal være tillatt å kjøre ut storvilt som er felt med beltekjøretøy. Det må dessuten gis tillatelse til å bruke mobile jakttårn, sette ut saltstein for beitedyr og hjortevilt samt være lov å bruke og rydde stier i området.

– Det skal være tillatt å bruke reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, er blant allmenningens krav.

Tilbudet som er sendt Fylkesmannen er utarbeidet i samarbeid med Norges Skogeierforbund og Viken Skog SA.

Naturmangfoldslovens paragraf 37

§ 37.(naturreservater)

Som naturreservat kan vernes områder som a) inneholder truet, sjelden eller sårbar natur, b) representerer en bestemt type natur, c) på annen måte har særlig betydning for biologisk mangfold, d) utgjør en spesiell geologisk forekomst, eller e) har særskilt naturvitenskapelig verdi.

Som naturreservat kan også vernes et område som er egnet til ved fri utvikling eller aktive gjenopprettingstiltak å få verneverdier som nevnt i første ledd.

I et naturreservat må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. Et naturreservat kan totalfredes mot all virksomhet, tiltak og ferdsel. I forskriften kan det gis bestemmelser om vern av kulturminner i reservatet.

Treffes vedtak om reservat som krever aktive gjenopprettingstiltak, eller vedtak om reservat der bruk er en forutsetning for å ivareta verneformålet, skal det samtidig med vernevedtaket legges frem et utkast til plan for skjøtsel for å sikre verneformålet. Planen kan omfatte avtale om bruk av arealer, enkeltelementer og driftsformer. Planen eller avtalen kan inneholde bestemmelser om økonomisk godtgjørelse til private som bidrar til områdets skjøtsel.

Kilde: lovdata.no

Verner vegetasjon

Når et område vernes som naturreservat innebærer det vern av trærne, vegetasjonen og alt dyreliv i området. Normalt er jakt, fiske og høsting av bær og sopp likevel tillatt. På nettsiden frivilligvern.n o heter det at skogeier avstår retten til å drive skogbruk i naturreservatet, og vil derfor få erstatning for tapet av framtidige inntekter knyttet til skogbruk i området.

Skogeier beholder eiendomsretten, samt jakt- fiske og beiterettighetene i området. Eventuelle hytter eller setrer kan brukes og vedlikeholdes som før. Dersom det ligger eksisterende veier i området som vernes, vil bruk og vedlikehold av disse avklares i verneforskriften for området.

Hva er frivillig vern av skog?