Jegermangel kan gi hjorteinvasjon
24. april 2018
WWF: Mener jakta truer også andre rovdyr
25. april 2018

Sveaskog presenterar flerdimensionellt värdeskapande

– Tidigare har vi liksom andra aktörer mätt vårt finansiella resultat, men nu har vi också satt siffror på osynliga värden som ligger utanför vår resultaträkning, men som har betydelse för samhället och ägaren. Till exempel bidraget till BNP, att skogen är en plats för rekreation, att våra investeringar skapar en levande landsbygd och att växande skog binder koldioxid, säger Sveaskogs hållbarhetschef Lena Sammeli-Johansson.

På seminariet presenterades arbetet med det flerdimensionella värdeskapandet av den internationellt erkände hållbarhetsekonomen Pavan Sukhdev. Metodiken, IP&L™, lyfter fram företagets mervärden i form av ekosystemtjänster och samhällsnytta utöver virkesproduktionens ekonomiska värde. Det omfattar bolagets olika typer av påverkan och bidrag inom områden som rör såväl klimat och vatten som markanvändning och sociala värden. Sveaskog skapar värde enligt följande [1]

– Det här visar att Sveaskogs finansiella värde är dubbelt så stort som vi tidigare känt till, men framförallt visar det att Sveaskog skapar ännu fler värden, däribland miljövärden för många miljarder, säger Pavan Sukhdev.

För Sveaskog är arbetet med det flerdimensionella värdeskapandet ett verktyg som utgör stöd för uppföljning för att uppnå internationella ramverk, däribland FN:s 17 globala hållbarhetsmålen.

– Nu tar vi nästa steg för att analysera och komplettera underlaget och arbeta vidare. För att åstadkomma en hållbar bioekonomi är brukandet av skogen en hörnpelare. Vi ska producera mer biomassa och samtidigt mer biologisk mångfald, avslutar Sveaskogs VD Per-Olof Wedin.

För mer information:

Edvard Unsgaard, tf pressansvarig: 0722-029 281

Lena Sammeli, hållbarhetschef: 0705-304 653

Om Sveaskog

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är Sveaskogs kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Sveaskog är anslutet till FSC ®.

Om Pavan Sukhdev

Pavan Sukhdev ledde arbetet med gröna räkenskaper och ekosystemtjänster för FN:s miljöorgan UNEP mellan 2008 och 2011. Han är också den som skapat TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) som satt agendan för hur man idag värderar ekosystemtjänster och biologisk mångfald.

Tillsammans med sitt team har Pavan Sukhdev undersökt hur mycket det skulle kosta att rädda till exempel korallrev och tropisk skog. De har sedan jämfört kostnaden med de långsiktiga kostnader som förlusten av biologisk mångfald skulle leda till. 2016 mottog Pavan Sukhdev Blue Planet Prize, för sitt pionjärarbete inom grön ekonomi och gröna räkenskaper. Han är sedan årsskiftet också ordförande för internationella WWF och leder idag en konsultfirma som GIST Advisory som bistår företag att genom analys öka kunskap om och redovisa deras påverkan och värdeskapande.

Om IP&L™

IP&L™ mätverktyget är holistiskt, robust och tillräckligt flexibelt för att appliceras över en mycket diversifierad portfölj av företag. Det holistiska utvärderingssystemet IP&L™ är en integrerad utvärdering av företages värdeskapande av alla olika kapital.

[1] Det mörkgröna i det finansiella resultatet är det Sveaskog mätt tidigare. Det ljusgröna i det finansiella kapitalet är annat finansiellt värde: förädlingsvärdet, skatter, räntor och avskrivningar. Det sociala kapitalet innefattar bland annat rekreation, bärplockning, jakt och fiske och det vägnät Sveaskog skapar på sin mark. Humankapitalet innebär medarbetarnas utveckling, däribland kompetensutveckling och friskvård. Naturkapitalet omfattar framförallt CO2-inbindning och skogens påverkan på vattnets kretslopp, däribland avrinning.