Den høge aktiviteten i skogen heldt fram i 2019
23. januar 2020
Aftenposten, Kort sagt, torsdag 23. januar
23. januar 2020

Svar på skriftlig spørsmål om oversikt over kjøpere av skogområder

Svar på spørsmål nr. 695 fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen

 

Jeg viser til brev fra Stortingets president av 14. januar 2020, vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 695 fra Nils Kristen Sandtrøen:

 

«Kan landbruksministeren legge fram en totaloversikt over hvem som er kjøperne av våre felles skogområder fra 2014 til dags dato der kjøperne bor andre steder enn der skogen er?»

 

Begrunnelse:

 

«Høyreregjeringen har solgt og privatisert store skogområder som vi har eid sammen gjennom Statskog. Flere kjøpere kommer i kategorien»andre». Dette er kjøpere som bor andre steder enn der skogområdene er. Dette rammer lokalt eller felles eierskap. I praksis betyr dette at kjøpere med mye penger kan kjøpe felles naturområder for å sitte på jakt- og fiskerettigheter selv mens folk flest stenges ute. Dette strider med en viktig verdi i Norge om at skog, vidder og fjell skal være for alle.»

 

Statskog SFs arronderingssalg ble startet under den den rødgrønne regjeringen i 2011 etter at Statskog SF hadde kjøpt store skogeiendommer fra Orkla ASA. Styret i Statskog SF la til grunn at kjøpet ville gjøre det mulig å selge spredte skogeiendommer foretaket eide fra før i Sør-Norge og Midt-Norge. Departementet vurderte at dette både ville styrke foretakets økonomi og samtidig styrke næringsgrunnlaget for private skogeiere, kommuner og allmenninger. Det ville også kunne utløse makeskiftearealer for skogvern, og gjennom dette lette skogvernprosesser på privat grunn.

 

Salget skjer etter de retningslinjene som ble fastsatt i 2011. Av disse framgår det blant annet at eiendommene skal selges til markedspris gjennom budgivning. Videre framgår det av retningslinjene at Statskog SF skal søke å oppnå høyest mulig pris for eiendommene. Så langt er det solgt 215 eiendommer på til sammen 540 000 dekar. Fordelingen på kjøpergrupper er 66 prosent til lokale kjøpere, 12 prosent til Miljødirektoratet, 7 prosent til kommuner og 15 prosent til andre. Arealmessig er fordelingen 56 prosent til lokale kjøpere, 11 prosent til Miljødirektoratet, 4 prosent til kommuner og 29 prosent til andre. Statskog SF opplyser at en stor del av gruppen «andre» er skog- og jordeiere i nabokommuner.

 

Når private kjøper en eiendom fra Statskog SF, overtar de også jakt- og fiskerettighetene til eiendommen. Dette gjelder ved all omsetning av skogeiendommer. Eierskiftet berører derimot ikke allemannsretten til ferdsel, som sikrer at skog, vidder og fjell skal kunne oppleves av alle, uavhengig av hvem som eier arealet.

 

Denne regjeringen mener at arronderingssalget var godt begrunnet, og at retningslinjene som ble fastsatt i 2011 var fornuftige. Vi har derfor valgt å videreføre disse, og etter en grundig vurdering av alternative organiseringsformer for skogvirksomheten i Statskog SF, åpnet for at Statskog SF kan utvide salget med ytterligere 150 000 dekar der dette gir arronderingsmessige gevinster for foretaket.

 

Salg av Statskog SFs eiendom har offentlig interesse. Statskog SF har samlet og tilgjengeliggjort informasjon om arronderingssalget på en egen nettside, der det blant annet er sammenstilt og publisert en oversikt over alle eiendomssalgene. Det gis informasjon om navn på eiendommen, kommune og fylke, annonseringsdato og størrelsen på eiendommen. Statskog SF har også publisert oversikter over kjøpere på gruppenivå (lokale kjøpere, Miljødirektoratet, kommuner og andre). Det er ikke solgt noen eiendommer til utenlandske kjøpere. Eiendomssalg til andre enn Miljødirektoratet har vært underlagt konsesjonsbehandling, med mindre det har vært grunnlag for konsesjonsfrihet av spesielle årsaker. Kommunen avgjør om konsesjon skal gis etter reglene i konsesjonsloven. Loven har som formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer.

 

Statskog SF viser til at foretaket bidrar med informasjon dersom det ikke strider mot personvern- eller forretningsmessige hensyn. Statskog SF har av personvernhensyn valgt å ikke offentliggjøre navn på enkeltpersoner som har kjøpt eiendom i arronderingssalget. Departementet har ikke oversikt over de enkelte kjøperne av Statskog SFs eiendommer. Denne informasjonen er imidlertid offentlig tilgjengelig gjennom tinglysingsprosessen, på basis av informasjonen Statskog SF har gjort tilgjengelig på sine nettsider (navn på eiendom og kommune). For å forenkle innsynet ytterligere, har Statskog SF varslet at foretaket også vil komplettere oversikten over eiendomssalgene med gårds- og bruksnummer.

 

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad