Død ulv kan også skade
5. desember 2017
Konkurrenskraftig svensk sågverksindustri
5. desember 2017

Svar på skriftleg spørsmål om fordelingen mellom kjøpargrupper på selde eigedomar og selt areal

Spørsmål nr 385 til skriftleg svar frå stortingsrepresentanten Morten Ørsal Johansen

Eg viser til spørsmål nr. 358 til skriftleg svar frå stortingsrepresentanten Morten Ørsal Johansen (FrP) til landbruks- og matministeren:

«Hvordan er fordelingen mellom kjøpergrupper på henholdsvis solgte eiendommer og solgt areal, der konsesjon er gitt, i Statskog SF sitt arronderingssalg?»

I følgje informasjon frå Statskog SF er det så langt selt og gitt konsesjon på i alt 199 eigedomar på til saman 431 055 daa. Gjennomsnittsstorleik på dei selte eigedomene er på 2166 daa.

Kjøparane fordeler seg slik der konsesjon er gitt:

Tala i parentesar viser fordelinga på areal, dei andre viser fordelinga på eigedomar.

Statskog SF opplyser at lokale kjøparar i all hovudsak er jord- og skogeigarar i same kommune som skogareala ligg, medan gruppa «Andre» for det meiste er jord- og skogeigarar i nabokommunar.

Med helsing

Jon Georg Dale