Bioenergi kan dekke 2/3 av Sveriges energiforsyning
13. mars 2018
Ble ikke løyper her i år, nå er også Løvenskiolds hugst stoppet
14. mars 2018

Stort skogoppdrag på anbud

Selskapet er landets største skogeier med totalt 4,6 millioner dekar produktiv skog fordelt over store deler av landet. Nå lyser Statskog ut konkurranse om skogoppdrag i perioden 2019-2022. Avtalen har en samlet ramme på 1,1 millioner m³ tømmer med et årlig avvirkningsnivå på 275.000 m³.

I oppdraget ligger mye mer enn selve hogsten. Oppgaver er blant annet planlegging, gjennomføring og rapportering knyttet til avvirkning og salg av tømmer. I tillegg kommer bygging av traktorveger og vinterbilveger, snøbrøyting på skogsbilveger og ikke minst planting og stell av ungskog.

Statskog har delt inn i fire geografiske områder, slik at det er mulig for aktører å gi tilbud på deler av landet. Inndelingen er slik:

Sørlige og vestlige deler av Østlandet

Østfold, Akershus, Buskerud, Telemark Aust-Agder

Sørlige deler av Hedmark

Fra og med Elverum og sørover

Nordlige deler av Hedmark

Alle kommuner nord for Elverum + Ringebu kommune i Oppland

Trøndelag og Nordland

Hele Trøndelag, samt Nordland sør for Saltfjellet

Statskog følger norsk PEFC skogstandard og er miljøsertifisert etter ISO 14001. Alt arbeid med selskapets skogbruksvirksomhet skal skje på en bærekraftig måte og i tråd med sertifiseringskravene.

Av 4,6 millioner dekar produktiv skog er en femtedel vernet eller i verneprosess. Andre miljø- og driftshensyn gjør at det er skogsdrift i mindre enn halvparten av Statskogs produktive skog.

Konkurransene om skogoppdrag er kunngjort i den norske kunngjøringsdatabasen DOFFIN og i den europeiske kunngjøringsdatabasen TED.

Staten eier 100 prosent av Statskog SF og eierskapet utøves av Landbruks- og matdepartementet.

Kontaktperson

Karl Faanes, avdelingsleder i Statskog, tlf. 971 47 036

Statskog SF skal ivareta og utvikle verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.