Reduser CO2-utslippene med trefiberisolasjon
17. november 2017
Moderne skogsdrift er nødvendig
20. november 2017

Skogfagstudenter hedret med stipender

– Masterstipendene er et viktig bidrag i å rekruttere studenter til skogfagstudiene, og dermed sikre riktig og god kompetanse som næringa har behov for i åra som kommer. Skognæringa er ei næring med mange muligheter og vil spille en avgjørende rolle i «Det grønne skiftet», sier Jon Georg Dale.

Skoglaugets stipendordning

Stipendene deles ut av Skoglauget som er en forening som består av ulike bedrifter og aktører fra skognæringen i Norge. Skog- og trenæringen er en verdikjede med økende betydning for en bærekraftig og klimavennlig framtid. Verdikjeden har forutsetninger for å øke i omfang, men er avhengig av kompetente aktører i hele kjeden.

Åtte kvalifiserte studenter

Masterstipendet er på 50 000 kroner til hver av de åtte kårede studentene. Stipendet deles ut til den beste halvdelen av kullet ved fullført mastergrad i skogfag. De aktuelle kandidatene velges ut fra gjennomsnittskarakteren fra masteroppgaven og alle emner som er inkludert i mastergraden. Forutsetningen for å få stipend er at studentene har fullført på normert tid.

Masterstipendene for 2017 gikk til:

I tillegg til disse masterstipendet, ble det også delt ut et stipend på ytterligere 50 000 kroner til årets beste masteroppgave. For 2017 gikk dette stipendet til Ida Aarø for oppgaven «Burial of downed logs from vegetation covering and its effect on wood decomposition». I oppgaven ble det undersøkt hvordan liggende døde trestammer ble overvokst av bunnvegetasjonen.

Dekningen med bunnvegetasjonen endrer betingelsene for nedbrytningen og det forventes derfor at tildekkede stammer brytes ned saktere, hvilket fører til lengre karbonlagring.