Nytt hefte om skogens rolle i klimasammenheng
6. juni 2018
Ny statistikk: kartlegger foryngelse og miljøhensyn ved hogst
7. juni 2018

Sju nye ulvevalper i Letjennareviret

Det er viktig for meg å ha kontakt med SNO og få best mulig innsikt i deres arbeid. Denne turen gir meg nok en bekreftelse på SNOs profesjonalitet og jeg har lært mye om det feltarbeidet som gjøres på ulv, sier Elvestuen.

Bestandsregistrering av ulv

Registreringene av ulv skjer i hovedsak ved sporing på snø og innsamling av hår og ekskrementer for DNA-analyser. I ulverevir der ulvene er radiomerket er det imidlertid mulig å registrere ungekull allerede tidlig på sommeren.

I tillegg til å påvise ungekullet, sikret SNO sammen med Elvestuen DNA-prøver og undersøkte ulvevalpenes kondisjon.

̶ Dagens ulvepolitikk stiller store krav til presisjon i bestandsregistreringene. Vi skal ha oversikt over både antall, utbredelse, vandringer og genetikk. Det legges derfor ned en stor innsats i dette arbeidet gjennom hele året, sier Elvestuen.

Grundig planlegging og effektiv gjennomføring

Mor til valpene i Letjenna er radiomerket, og valpehiet ble lokalisert ved å følge hennes bevegelser. Moren trekker seg unna hiområdet den stunden registreringene pågår, og tidspunktet er derfor nøye beregnet for å sikre at valpene er store nok til å klare seg en liten stund uten morens tilstedeværelse.