ZERO: – Investeringsbeslutning viser at norsk biodrivstoffpolitikk fungerer
18. desember 2017
Gausdal Bruvoll og Gran Tre slår seg sammen
18. desember 2017

Set ny rekord i skogvern

-Aldri er det blitt verna meir skog enn i 2017. Regjeringa og støttepartiane har meir enn dobla satsinga på skogvern. Årets bevilging til skogvern på 442 millionar kroner er den høgste nokon gong, seier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Tek vare på naturmangfald

– Det rekordstore skogvernet i år er eit skritt på vegen mot at me har verna ti prosent av skogen. Det vil vere med på å ta vare på mange trua artar og naturtypar, seier Vidar Helgesen.

Skogvern bidreg til å oppnå desse måla for naturmangfald:

Eit representativt utval av norsk natur skal bli verna for kommande generasjonar.

Ingen artar og naturtypar skal bli utrydda, og utviklinga til trua og nær trua artar og naturtypar skal bli betre.

Frivillig skogvern

Med dette siste vedtaket blir det verna 110 kvadratkilometer skog, der 64 kvadratkilometer er produktiv skog. Områda inngår i arbeidet med frivillig vern av privateigd skog, unntatt tre område som er eigd av Statskog og Miljødirektoratet.

-I år er heile 91 av områda verna frivillig av private skogeigarar. Samarbeidet om frivillig skogvern er blitt ein bærebjelke i arbeidet for å sikre mangfaldet i norsk natur, seier Vidar Helgesen.

Til no er rundt 440 område blitt verna i arbeidet med frivillig skogvern. Interessen for frivillig skogvern er stor, og mange områder er det planar om ytterlegare skogvern dei kommande åra.

Til no er 3,2 prosent av den produktive skogen i landet blitt verna, og noko over fire prosent av det samla skogarealet.

Svært rik forekomst av den sterkt truede lavarten huldrestry i Budeiberget naturreservat, Nordre Land kommune. Foto: Geir Høitomt

Desse 49 områda er no verna:

Strandaliane naturreservat i Suldal kommune, Rogaland fylke

Svingervann naturreservat (utviding) i Kristiansand kommune, Vest-Agder fylke

Vassvann naturreservat i Kristiansand kommune, Vest-Agder fylke

Heddeviksfjell naturreservat i Bygland kommune, Aust-Agder fylke

Kviteflogi naturreservat i Bygland kommune, Aust-Agder fylke

Rosstøl naturreservat i Tvedestrand kommune, Aust-Agder fylke

Åslandsøya og Kjeøya naturreservat i Åmli kommune, Aust-Agder fylke

Hækjenkleiv naturreservat i Åmli kommne, Aust-Agder fylke

Reismyr naturreservat (utviding) i Åmli kommune, Aust-Agder fylke

Vardeheia naturreservat (utviding) i Åmli kommune, Aust-Agder fylke

Bjørnstadfjellet naturreservat i Gjerstad kommune, Aust-Agder fylke

Fossbufjellet naturreservat i Gjerstad kommune, Aust-Agder fylke

Langåsen naturreservat i Flesberg og Rollag kommuner, Buskerud fylke

Surtebergflaget naturreservat i Krødsherad kommune, Buskerud fylke

Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat (utviding) i Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal kommuner, Buskerud fylke

Veikulåsen naturreservat (utviding) i Gol kommune, Buskerud fylke

Juvsåsen naturreservat (utviding i Sigdal kommune, Buskerud fylke

Presteseter naturreservat (utviding) i Hof og Sande kommunar, Vestfold fylke

Brånakollane naturreservat (utviding) i Larvik kommune, Vestfold fylke

Fjærevardåsen naturreservat i Larvik kommune, Vestfold fylke

Vestfjella naturreservat (utviding) i Halden kommune, Østfold fylke

Svantjern naturreservat i Halden kommune, Østfold fylke

Styggdalen naturreservat i Nannestad og Lunner kommuner, Akershus og Oppland fylker

Skotjernfjellet og Snellingsrøysene naturreservat (utviding) i Nannestad og Lunner kommuner, Oppland og Akershus fylker

Rud naturreservat i Enebakk kommune, Akershus fylke

Ertsrudberget naturreservat i Nes og Sør-Odal kommuner, Hedmark og Akershus fylker

Skandøla naturreservat i Hurdal kommune, Akershus fylke

Svendstuøyene naturreservat i Stor-Elvdal kommune, Hedmark fylke

Juvberget naturreservat (utviding) i Åsnes kommune, Hedmark fylke

Skavdalen naturreservat i Inderøy kommune, Nord-Trøndelag fylke

Kammen og Kalddalen naturreservat i Leksvik og Inderøy kommunar, Nord-Trøndelag fylke

Altskardet naturreservat i Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag fylke

Ferjlia naturreservat i Verran kommune, Nord-Trøndelag fylke

Olsengelva naturreservat i Namsos kommune, Nord-Trøndelag fylke

Storengvatna naturreservat i Fosnes kommune, Nord-Trøndelag fylke

Kolåsen naturreservat i Snåsa kommune, Nord-Trøndelag fylke

Folldalen naturreservat i Høylandet kommune, Nord-Trøndelag fylke

Lødding naturreservat (utviding) i Namsos kommune, Nord-Trøndelag fylke

Mjøsund naturreservat (utviding)i Nærøy kommune, Nord-Trøndelag fylke

Råbesdalen naturreservat (utviding) i Høylandet kommune, Nord-Trøndelag fylke

Almdalen-Ekorndalen naturreservat (utviding) i Namsos og Overhalla kommuner, Nord-Trøndelag fylke

Høvringslia naturreservat i Sel kommune, Oppland fylke

Solbrålia og Stordalsberget naturreservat (utviding) i Nord-Fron kommune, Oppland fylke

Bjønnhaugen naturreservat i Gjøvik og Nordre Land kommunar, Oppland fylke

Kalvberget naturreservat i Østre Toten kommune, Oppland fylke

Breie naturreservat i Etnedal og Nord-Aurdal kommunar, Oppland fylke

Dokka naturreservat (utviding) i Nordre Land kommune, Oppland fylke

Budeiberget naturreservat i Nordre Land kommune, Oppland fylke

Jøvika og Tønnerud naturreservat i Gran kommune, Oppland fylke

Områda Bjørnstadfjellet og Fossbufjellet er eigd av Statskog SF. I tillegg eiger Statskog SF delar av dei to områda Skavdalen og Kammen og Kalddalen. Miljødirektoratet eiger areal i Almdalen-Ekorndalen. Øvrig areal inngår i ordninga med frivillig vern av privateigd skog.