Utvider sertifiseringstilbudet
20. mars 2018
Rovviltprosjektet i Skiptvet, Hobøl, Spydeberg og Våler i Østfold
21. mars 2018

Rovviltprosjektet i Våler, Hobøl, Spydeberg og Skiptvet i Østfold

Nyansatt prosjektkoordinator er Andreas Helbæk jr. som er utdannet utmarksforvalter med en bachelorgrad i utmarksforvaltning fra Høgskolen i Innlandet, Evenstad. Han har erfaring fra eget konsulentfirma og i prosjekter i regi av Skogbrukets Kursinstitutt. Prosjektgruppa består for øvrig av representanter fra de fire kommunene.

Rovviltprosjektet har satt av en tilskuddspott som skal gå til lokale tiltak og arrangementer i Hobøl, Spydeberg, Skiptvet og Våler. Søknadsfristen for tilskuddsmidler er satt til 20. april 2018. Tiltak og arrangementer rettet mot barn og unge, og tiltak og arrangementer som går på tvers av kommunene vil bli prioritert. Samtidig kan prosjektet med glede slå fast at tildelingen i denne omgang legger til rette for romslighet når det gjelder kriterier for tildeling av tilskuddsmidlene. Vi ønsker at aktuelle søkere kommer på banen så fort som mulig.

Rovviltprosjektet skal arbeide for å ivareta interessene til ulike befolkningsgrupper som er berørt av å bo i områder med store rovdyr. I tilsagnsbrevet fra Miljødirektoratet står det blant annet at bruken av tilskuddet skal være relatert til den særlige belastningen av å ha et ulverevir i kommunen.

Med bakgrunn i dette vil rovviltprosjektet særlig fokusere på disse fire områdene:

Å ivareta beitebrukere, grunneiere, rettighetshavere, jegere og andre som er berørt av dagens rovviltsituasjon i de fire kommunene.

Å støtte lokale tiltak og arrangementer som faller inn under tilskuddsordningen.

Å bidra til å øke kunnskapen om store rovdyr til barn og unge.

Å informere befolkningen om bestandsstatus for de fire kommunene.

Rovviltprosjektet slår fast at dette er en god mulighet for lokale lag og foreninger til å øke aktivitetsnivået for sine medlemmer. Vi ønsker derfor at aktører som mener de faller inn under ordningen tar kontakt med oss, enten med søknader om tilskudd eller for å engasjere rovviltprosjektet til å arrangere lokale tiltak eller arrangement. Vi ønsker innspill.

Informasjon om søknader, tiltak, arrangement og nyhetsbrev vil bli publisert på kommunenes hjemmesider og facebooksider.

Kontaktperson: Lars Agnalt tlf.: