Miljøforvaltningen av skog er ute av kontroll
7. september 2020
Høringsuttalelse angående forskrift til ny arvelov – dødsbo
8. september 2020

Rovviltnemnda vil begrense antall ulv

Om det ikke ble enstemmige vedtak, er det tydelige flertall som følger opp de krav vi møter fra de som er mest berørt av det store antallet ulv som nå lever i våre områder, skriver Dagfinn Sundsbø. Foto: Colourbox

Av Dagfinn Sundsbø, medlem av rovviltnemnda region 4.

 

Aurskog-Høland alene har like mange ulveflokker innenfor sine grenser som Stortingets mål for hele landet. Jeg er derfor glad for tilslutningen fra rovviltnemndene til at to flokker som spesielt belaster Romerike og Indre Østfold, Aurskog-flokken og Rømskog-flokken, skal tas ut. Det vil fortsatt være flere flokker i denne del av ulvesonen, men presset på folk og lokalsamfunn i dette området blir lettere å bære når disse vedtakene blir effektuert.

 

Jeg er medlem av rovviltnemnda for region 4 som dekker Østfold, Akershus og Oslo. I forvaltningen av ulv arbeider vi sammen med nemnda for region 5 som dekker Hedmark. Det var den felles nemnda for region 4 og 5 som behandlet lisensjakt på ulv innenfor og utenfor ulvesonen 28. august. Stortingets har vedtatt at ulv i Norge skal søkes holdt innenfor en sone som avgrenses til deler av Hedmark, Akershus, Østfold og Oslo.

 

Rovviltnemndas flertall vedtok at det skal gis lisensjakt for uttak av 12 ulv utenfor ulvesonen i våre fylker. Innenfor ulvesonen ønsker flertallet å ta ut til sammen fem flokker, hvorav en i et grenserevir. Siden uttaket omfatter et grenserevir, må det gjøres avtale med svensk rovviltforvaltning om dette. Endelig behandling av saken ble derfor utsatt til nytt møte 8. oktober.

Stortinget har vedtatt at Norge skal ha 4-6 ynglinger i ulveflokker hvorav minst 3 skal ha hele sitt leveområde i Norge, mens flokker som har revir i grenseområdene mellom Norge og Sverige skal beregnes som en halv flokk. Det er i år registrert 8,5 ynglinger til sammen i helnorske revir og grenserevirene. Altså har vi nær dobbelt så mye ulv i Norge som det som er Stortingets mål. Konsekvensene kjenner vi i form av tap av husdyr på beite og ulv som blir stadig mer nærgående der folk bor og ferdes.

 

Rovviltnemnda fikk i sitt møte 28. august en serie innspill om å dempe konfliktene som ulven skaper. Signalene fra ordførerne i Aurskog Høland og Marker og fra Bondelaget, Småbrukerlaget og Jeger- og fiskerforbundet var klokkeklart. Rovdyrtrykket må begrenses. Det ble spesielt bedt om at vi vedtok uttak av Aurskog-flokken og Rømskog-flokken. Disse flokkene har sine leveområdet i flere kommuner, bl.a. Lillestrøm, Aurskog Høland og Marker. Motstemmene mot uttak av ulv kom også til orde. De mente ulven må få forrang for dyr på beite og folks opplevelse av utrygghet, og mente at Stortingets vedtatte bestandsmål ikke sikrer en levedyktig ulvestamme. Faglige henvisninger til at vi med over 80 ulv i Norge og 350 i Sverige er langt unna nedre grense for en levedyktig ulvestamme, blir ikke hørt av denne gruppen som har sin støtte fra medlemmene fra Miljøpartiet De Grønne i rovviltnemndene.

 

Jeg er glad for de vedtakene rovviltnemndene i region 4 og 5 står sammen om. Om det ikke ble enstemmige vedtak, er det tydelige flertall som følger opp de krav vi møter fra de som er mest berørt av det store antallet ulv som nå lever i våre områder, hovedsakelig øst for Glomma.

 

Kilde: www.nationen.no