Rundt 1500 møtte til ulvedemonstrasjon!
22. januar 2020
Demonstrerte mot regjeringens rovdyrpolitikk
23. januar 2020

Rekordår i skogbruket

Gjennomsnittlig tømmerpris var på 430 kr/ kubikkmeter, også dette høyere enn noen gang tidligere. Økningen fra 2018 er på hele 6 prosent.

 

Den månedlige tømmerprisen lå imidlertid på det høyeste vinteren 2019 og har etter det hatt en nedadgående trend. Tømmerprisen varierer med etterspørselen etter trelast, kartong og papir. Det er tømmer av gran som oppnår den høyeste gjennomsnittsprisen. Samtidig er det dette sortimentet som har hatt størst prisnedgang gjennom siste halvdel av 2019.

 

Det er på Østlandet vi har mest skog, og det er her det hogges mest. De nye fylkene Innlandet og Viken står til sammen for 2/3 av hogsten. Men hogsten øker mest i Vestlandsfylkene, her er det en økning på 14 prosent fra 2018. I Trøndelag er hogsten derimot redusert noe de senere årene.

 

Skognæringa er viktig for Norge. Et aktivt og lønnsomt skogbruk og en konkurransedyktig skogindustri har betydning for bosetting, sysselsetting og næringsutvikling i store deler av landet.