Prosjekt for norsk-svensk viltforvaltning
4. januar 2018
Skogsdrift i Vang Almenning
5. januar 2018

Nye faktaark om flisfyring

Skog er en viktig kilde til fornybart råstoff. Flis er et viktig sortiment i miksen av ulike bioenergikilder for en fornybar fremtid. For mange bønder er flis en tilgjengelig energikilde som ikke konkurrerer med hverken matproduksjon eller tømmer til treforedling i form av papirproduksjon eller konstruksjonsvirke.

Faktaarkene om flisfyring tar for seg hele verdikjeden – fra hogst og tørking i skogen til oppflising, lagring, tørking og selve fyringen.

– Flis til fyring utgjør en viktig del av bioenergisortimentet, påpeker forsker Simen Gjølsjø. I dag omsettes det cirka en million kubikkmeter skogsflis i Norge hvert år, men potensialet er mye større, sier Gjølsjø, som sammen med kollega Eirik Nordhagen, er forfattere av de nye faktaarkene om flisfyring.

– Råvarer fra skogen spiller en viktig rolle i en fornybar, sirkulær økonomi. Det er jo et mål å øke avvirkningen i Norge, og da vil bioenergi, og sortimenter slik som flis, bli enda viktigere, påpeker Gjølsjø.

Faktaarkene tar for ulike tema, slik som:

Viktige egenskaper i flisa som brennverdi, kjemisk innhold, egenvekt

Hva er aske og håndtering av aske

Lagring av virket for å oppnå best kvalitet

Hvilken fliskvalitet skal man ha?

Flishogging med ulike typer flishogger og solding

Binding av CO2

Økonomien i mindre flisfyringsanlegg

Forskjellige prinsipper for flisfyringsanlegg og varmedistribusjon

Ulike innmatingssystemer av fliskjelen

De nye internasjonale flisstandarder

Omregningsfaktorer mellom fastkubikkmeter og løskubikkmeter og brennverdier