Sju nye ulvevalper i Letjennareviret
7. juni 2018
Proffene har fått øynene opp for trefiberisolasjon
7. juni 2018

Ny statistikk: kartlegger foryngelse og miljøhensyn ved hogst

Det er skogbruksansvarlig i utvalgte kommuner som gjennomfører kartlegging av et visst antall hogstfelt hvert år, for å se om bærekraftforskriften følges opp. Feltene som er kontrollert i 2017 hadde hogst i 2014. Bærekraftforskriften skal sikre miljøverdier og foryngelse, slik at ny skog etableres etter hogst.

I 2017 utgjorde granskog 67 prosent av arealet som ble hogd, furuskog 26 prosent og barblandingsskog 6 prosent.

Vi har utfordringer i kystfylkene

Totalt sett er foryngelsesplikten oppfylt på 81 prosent av arealene, men det er relativt store regionale forskjeller. Spesielt i kystfylkene er tallene for dårlige. Dette er en problemstilling Landbruksdirektoratet og øvrige skogmyndigheter jobber sammen med skognæringen om å løse.