Skognæringen og Statsråden diskuterte FoU
16. september 2020
Forskningsmiljøer og skognæringa satser stort sammen
20. september 2020

Ny SSB-statistikk om skogeiendommer

Kilde: www.ssb.no

 

Skogeierne hogger stadig mer tømmer for salg, men antall skogeiendommer med hogst holder seg nokså stabilt. I 2019 ble det hogd tømmer for salg på knapt 13 900 eiendommer, tilsvarende rundt 11 prosent av skogeiendommene. Skogeierne i Hedmark hogde mest med et snitt på 1 200 kubikkmeter. 

Les mer om saken her.

 

For statistikk som gir oversikt over skogeiendommer og hvordan de blir utnyttet, klikk deg inn her. Det blir publisert tall for antall eiendommer, eierkategorier, skogareal, hogst og skogfond.

 

Statistikken som omfatter tinglyste overdragelser av landbrukseiendommer, kan leses her. Statistikken har opplysninger om kjøper og selger, omsetningsverdi, om formål med omsetningen (landbruk, bolig, fritidsbruk mv.) og om ulike typer av omsetning (fritt salg, gavesalg, uskifte/skifteoppgjør mv.).