Mindre kemikalier i skogen
15. mars 2018
Prioriterer jord- og skogbruk
16. mars 2018

Landets største skogoppdrag på anbud

I oppdraget ligger mye mer enn selve hogsten. Oppgaver er blant annet planlegging, gjennomføring og rapportering knyttet til avvirkning og salg av tømmer. I tillegg kommer bygging av traktorveger og vinterbilveger, snøbrøyting på skogsbilveger og ikke minst planting og stell av ungskog.

Staten eier 100 prosent av Statskog SF og eierskapet utøves av Landbruks- og matdepartementet.