Innstilling fra energi- og miljøkomiteenom Representantforslag fra stortingsrepresentantene Espen BarthEide, Else-May Norderhus, Runar Sjåstad, Ruth Grung og Dag TerjeAndersen om ny bestemmelse i naturmangfoldloven § 18 om bestandsmål forrovvilt (Midlertidig)
19. mai 2020
Staur Gård i Stange. Foto: Tegneby & Grønnerød Landbruksmegling
Ola Hauge får likevel konsesjon på Staur gård
20. mai 2020

Landbruks- og matministerens innlegg under Stortingets behandling av representantforslag om virkemidler for å ta i bruk Norges viktigste klimabidrag – skogen

Path among bilberry bushes and birch trees

Aktivt skogbruk er både næringspolitikk og god klimapolitikk. Jeg er glad for at mange i Stortinget er enige om dette og er opptatt av akkurat dette.

 

FNs klimapanel slår fast at skogens bidrag vil være avgjørende i arbeidet med de globale klimaendringene. Det viktigste er at skogen gjennom fotosyntesen suger CO
2ut av atmosfæren. I tillegg kan vi bruke råstoff fra skogen framfor fossile råvarer og dermed redusere klimagassutslippene fra andre sektorer. Eksempler på det er biodrivstoff, energiproduksjon og økt bruk av tre i bygg og anlegg.

 

Hvert år står norsk skog for et netto CO
2-opptak på nesten 30 millioner tonn. Det tilsvarer mer enn halvparten av de totale norske klimautslippene. Likevel peker f.eks. Klimakur 2030 på at det er et stort potensial for å øke karbonopptaket i norske skoger gjennom aktiv forvaltning av skogen. Her er regjeringen og skogdriftseierne godt i gang Fra 2016 har vi bevilget midler til tettere planting etter hogst, til gjødsling av skog og bedre foredling av skogplanter. Dette er rimelige tiltak med stor klimaeffekt.

 

Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet har også evaluert en pilotordning for planting av skog på nye arealer, og de mener at denne ordningen kan oppskaleres fordi effekten er så god. Disse tiltakene gir betydelig økt tilvekst og dermed økt opptak. Jeg mener at vi kan gjøre enda mer av det.

 

I løpet av året skal regjeringen legge fram en stortingsmelding om klimasatsingen videre. Denne meldingen skal omfatte en egen plan for skog- og arealsektoren. Nå skal ikke jeg forskuttere hva innholdet i denne planen blir, men vi vurderer nå nye tiltak som kan gi større bidrag enten i form av økt opptak eller reduserte utslipp. Men jeg registrerer også at det er flertall i salen for en egen plan, og den skal jeg levere.

 

I norsk treindustri har det skjedd mye spennende utvikling de siste årene. Vi har en rekke ulike selskaper og ordninger som skal støtte og stimulere til ny, grønn næringsvirksomhet. Vi har Nysnø, Investinor, Enova og miljøteknologiutviklingsordningen hos Innovasjon Norge. Det er bra, og det mener jeg vi skal bruke i det aktive skogbruket.