Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren
13. mars 2018
Bioenergi kan dekke 2/3 av Sveriges energiforsyning
13. mars 2018

Innspillsmøte om infrastruktur for alternative drivstoff i transport

Som varslet i Meld. St. 41 (2016–2017) Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid (Klimameldingen) vil regjeringen vil utarbeide en nasjonal plan for infrastruktur for alternative drivstoff for transportsektoren.

Regjeringen legger opp til at planen skal omhandle infrastruktur for en rekke alternative drivstoff for transportformål, herunder elektrisitet, hydrogen, gass og biodrivstoff. Planen skal dekke alle former for transport, med fokus på veg- og sjøtransport og samsvare med måltallene og ambisjonene i Nasjonal transportplan 2018-2029. Planen vil bli lagt fram høsten 2018.

Som et ledd i arbeidet med planen ønsker Samferdselsdepartementet innspill fra markedsaktører innen alternative drivstoff til transport og andre interessegrupper. Vi inviterer derfor til et åpent innspillsmøte.

Tid: Tirsdag 17. april kl. 12.30 til 16.00.

Sted: Akersgata 59 (R5), Oslo.

Regjeringen ønsker at utbygging av infrastruktur for alternativt drivstoff skal være markedsdrevet og på et tidligst mulig stadium skje uten støtte. Offentlige virkemidler, som Enova, skal i en tidlig fase bygge opp under markedsutviklingen. Planen vil derfor legge stor vekt på innspill fra markedsaktører om forretningsmodeller og kommersielle muligheter ved etablering av infrastruktur for alternative drivstoff til transport. Vi ber derfor særlig om innspill om dette på møtet.

Foreløpig program:

12.00 Registrering og kaffe

12.30-12.45 Velkommen og innledning ved statsråden

12.45- 14.00 Forbredte innlegg fra ulike aktører

14.00-14.30 PAUSE

Med tegning på talerlisten

14.30-15.50 Innspill fra salen

15.50-16.00 Oppsummering

I tillegg til å gi innspill på møtet er det mulig å sende inn skriftlige innspill til Samferdselsdepartementet, med frist 27.april. Innspillene sendes til: postmottak@sd.dep.no, merket «Innspill til nasjonal plan om infrastruktur for alternative drivstoff i transport.»

Påmelding til innspillsmøte kan gjøres på e-post til:

lirim.hasani@sd.dep.no, merket innspillsmøte om infrastruktur for alternative drivstoff.

Frist for påmelding 12. april

Innspillsmøtet vil også sendes direkte på regjeringen.no.