Alliansen for norsk, privat eierskap på høring i Finanskomiteèn
23. oktober 2017
Skogeiere har gull i furuskogen
24. oktober 2017

Industriutvikling hindres av uforutsigbar eiendomsskatt

DelEmneord til denne artikkelen

Verdikjeden Skog og Tre, som består av Treindustrien, Treforedlingsindustriens Bransjeforening, Maskinentreprenørenes Forbund, Fellesforbundet, Nobio, Skogeierforbundet og Norskog, har bedt ny regjering endre eiendomsskatten for verk og bruk slik at maskiner fritas for eiendomsskatt.

Regjeringen foreslår nå å fjerne verk og bruk som kategori for eiendomsskatt. Det innebærer at produksjonsutstyr og -installasjoner ikke skal eiendombeskattes. Endringene gjelder ikke for vannkraftanlegg, vindkraftanlegg og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum.

Treindustrien har bedrifter over store deler av landet, mange av dem er viktige hjørnesteinsbedrifter. Norge må utvikle ny industri basert på økt bruk av fornybare ressurser. Både for å nå klimamål og for å opprettholde velferdsnivået når oljeinntektene avtar.

Treindustrien spiller en nøkkelrolle for at flere næringer skal nå sine mål, basert på utnyttelse av sidestrømmer og biprodukter fra vår produksjon. Bygg-, eiendoms- og anleggssektoren bruker på verdensbasis nær 40 prosent av alle ressurser, herunder materialer og energi. 36 prosent av klimagassutslippene globalt kan skrives tilbake til byggesektoren.

Overgangen til sirkulær økonomi forutsetter at byggenæringen øker bruken av fornybare ressurser. Da er treindustrien helt sentral.

• LES OGSÅ debattinnlegget «Fjern maskinskatten»

Industrielt trebyggeri har store muligheter, også i eksportsammenheng. Prosessindustrien har mål om nullutslipp innen 2050, og da må fossilt erstattes av fornybare kilder som for eksempel treflis. Også transport og- luftfartssektoren er avhengig av biprodukter fra treindustrien for å øke bruken av biodrivstoff.

For å utløse synergier mellom sektorer spiller forutsigbare kostnader en avgjørende rolle. Derfor er det positivt at Regjeringen foreslår å fjerne grunnlaget for eiendomsskatt på produksjonsutstyr. Dette er et meget viktig grep for å trygge arbeidsplasser og sikre inntekter i den enkelte kommune, og for å fremme investeringer for industriutvikling i Norge. Kommunene er avhengige av eiendomsskatten for å opprettholde nivået på tjenestetilbudet, derfor er motstanden i Kommune-Norge stor mot forslaget fra regjeringen.

Regelverket for eiendomsskatt har imidlertid store svakheter som gir uforutsigbarhet og konflikter som følge av reglenes skjønnsmessige innhold. Varierende satser fra kommune til kommune og fra år til år er uholdbare rammebetingelser for industriutvikling. Definisjonen og verdsettelsen av verk og bruk sammen med maskinavgrensningen medfører uklar og tilfeldig praksis. Tilfeldigheter avgjør om en maskin defineres som flyttbar og inngår i takseringsgrunnlaget.

Regelverket for eiendomsskatt har imidlertid store svakheter.

Videre gir regelverket grunnlag for forskjellsbehandling av næringsbygg som brukes i produksjon av varer, og næringsbygg som brukes i produksjon av tjenester. Det er uholdbart at eiendomsskatten skaper konkurransevridning mellom bedrifter og kommuner, og det er problematisk at regelverket undergraver prinsipper om likebehandling.

Rettsvesenet, kommunene og bedriftene belastes med konflikter som er svært ressurs- og kostnadskrevende. Et hundre år gammelt regelverk og en tilsvarende lang rettspraksis aktualiserer behovet for en rettsutvikling som følger opp teknologisk utvikling som grunnlag for verdiskaping.

• LES OGSÅ: Jubel i skogen – raseri i småkraftbransjen

Stortinget må ta ansvar for at kommunene kan praktisere et regelverk for eiendomsskatt som ikke slår beina under helt nødvendig industriutvikling i Norge. KS viser en snever og ensidig tilnærming. Kommunenes ansvar for å sikre inntekter gjennom å trygge arbeidsplasser er helt fraværende i KS sin tilnærming i debatten. Dette forsterker behovet for at Stortinget tar et forventet nasjonalt ansvar for å sikre arbeidsplasser i hele landet, gjennom å få på plass forutsigbare rammebetingelser.

Det er ikke riktig at Stortinget overlater til rettsvesenet å til stadighet måtte rydde i prinsipielle forhold som Stortinget selv har ansvar for å klargjøre. Stortinget må opptre ansvarlig og sørge for fornuftige kompromiss som trygger verdiskaping i Norge.

Flere regjeringer har erkjent behovet for å gjennomgå dagens regelverk for eiendomsskatt. Både Stoltenberg-regjeringen og Regjeringen Solberg har tatt til orde for endringer. Dette skaper forventninger særlig til Arbeiderpartiet og Høyre. Senterpartiet har profilert seg på behov for industriutvikling og verdiskaping i hele landet, gjennom nødvendigheten av forutsigbarhet knyttet til skatter og avgifter. KrF nyter stor tillit i treindustrien basert på resultater i forrige regjeringsperiode. Valgkampen er over, nå må det leveres resultater.

• LES OGSÅ: Kommune skuffet over kutt i eiendomsskatt for monstermastene

Dette må ikke gjøre s til en sak for eller imot eiendomsskatt. Dette er en sak om rettferdighet, forutsigbarhet og om å sikre inntekter til kommunene ved å ta vare på arbeidsplasser i hele landet. Ved å ta produksjonsutstyr og -installasjoner ut av grunnlaget, blir eiendomsskatten det den prinsipielt bør være: en skatt på grunnarealer og bygg.

Emneord til denne artikkelenDel