Reetablering av villreinstammen i Nordfjella tidlegast i 2023
20. november 2017
Mindre tømmer fra statens skoger
21. november 2017

Først ute med klimaskog

Om ca. 90 år kan gården hugge og selge skogen. Men dette er ikke den eneste verdien skogen representerer. I årene den står og vokser vil den ha fanget og spart kloden for en liten mengde CO₂.

Kastet seg på

Da Lilleflor hørte om klimaskogprosjektet i Nord-Trøndelag kastet han seg på med en gang.

– Jeg fikk plantet skog på et område der jeg ellers ikke ville gjort det. Det er et område som ble ryddet i forbindelse med annen hogst, som holder på å gro igjen med olderskog. Jeg har ikke sett meg tid til å holde på. Det krever en del de første årene. De i kommunen som har med prosjektet bestilte både rydding og planting. Det var veldig greit. De første årene får jeg nå dekket kostnadene med stell av området. Når jeg etter fem år tar over selv, har skogen vokst litt opp og det blir mer overkommelig, forteller Lilleflor. Han har fått plantet i 7 dekar ved gården med 1700 planter av gran.

– Er du opptatt av det med klima og skog?

– Jeg har ikke tenkt så mye over akkurat det, men der jo positivt. Og jeg ser positivt på tiltak som gjør at det blir plantet i der det ellers ville ha grodd igjen.

Pilotprosjekt

Det er fylkene Nord-Trøndelag, Nordland og Rogaland som deltar i et pilotprosjekt der Staten tar alle utgiftene med skogetableringen.

Innen neste år er ca. 400 000 grantrær plantet i om lag 2000 dekar klimaskog i Nord-Trøndelag gjennom ordningen. Skogen vil fange 260 000 tonn CO₂.

Skogen tilfaller eiendommen etter avtalefestet tid er utløpt så dette er en sjeldent gunstig ordning. Om en eventuell nasjonal ordning blir like gunstig er for tidlig å si noe om. Pilotfasen skal evalueres i slutten av 2018, nevner Rian.

Skog gratis

Grunneierne plantet skog gratis, og nye i Stjørdal får til og med betaling. Å etablere klimaskog koster 3000 kroner per dekar, litt mer enn ordinær skogplanting koster.

I Stjørdal har det hittil kommet inn søknader fra et titalls grunneiere. Det er ikke fullt 150 dekar, som er «klimakvoten». Derfor er det fortsatt tid for grunneiere i Stjørdal og Meråker som ønsker å delta, men eventuelle søknader om å få plantet klimaskog må være godkjent av kommunen før 1. juli 2018.

Årsaken til at skogeiere i Stjørdal får en tusenlapp ekstra per dekar, er en satsing fra Nord-Trøndelag fylkes side.

– Nord-Trøndelag fylkeskommune kjøper klimakvoter i eget fylke, i stedet for å bruke penger på å kjøpe klimakvoter av tvilsomme utenlandske fond. Derfor er det en sum å bruke på skogeiere som vil plante klimaskog i Stjørdal, forteller prosjektleder for klimaskogen, Trond Rian.

Flere kan bli med

– For å være helt sikker på å få med seg den ekstra gulrota – «klimakvoten» på 1000 kroner per dekar, bør en søke i 2017. Det er egentlig ikke noe å vente med, hvis man vil være med, presiserer Rian.

– Hva er erfaringene med prosjektet så langt?

– Prosessen med etablering av klimaskog er tidkrevende. Det er knyttet til å finne felt, saksbehandling og forarbeider på feltene før planting. Såkalt gjengroingsarealer er kostbare å etablere skog på. Det har alle fylkene erfart, men kanskje særlig i Nord-Trøndelag der feltene i gjennomsnitt er mindre.

Ingen klimaskog i Meråker

17 av 23 kommuner i Nord-Trøndelag har skogeiere med i prosjektet. Meråker er en av de få kommunene der det ikke er foreslått felt. Det er heller ikke vært noen pådriverinnsats, noe oppsøkende virksomhet i Meråker. Det kan være litt av forklaringen, nevner Rian.

Klimaprosjektet for Nord-Trøndelag

* De tre fylkene Nordland, Rogaland og Nord-Trøndelag er plukket ut til å høste erfaringer med gjennomføring, miljøkriterier og klimaeffekt i forbindelse med skogplanting på nye arealer.

* Prosjektet løper i perioden 2015–18.

* Bakgrunnen for prosjektet er målet om å øke karbonopptaket i skog gjennom planting av skog på nye arealer. Formålet med pilotfasen er å høste erfaringer med blant annet klimaeffekt, miljøkriterier og gjennomføring før en nasjonal ordning etableres.

* Bak prosjektet står Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Tiltaket er en del av Stortingets klimaforlik fra 2012.

* I Nord-Trøndelag vil det bli plantet norsk gran på områder som inngår i klimaskogsatsingen. Gran er to til tre ganger mer effektiv enn løvtre med tanke på å ta opp og binde CO2.

* En tilskuddsordning som dekker alle kostnader ved etablering gjelder hele Nord-Trøndelag. For Stjørdal gjelder det spesielle vilkår i 2017.

* Plantingen vil skje i henhold til en rekke ulike kriterier, inkl. miljøkriterier.

Her kan du sende inn ditt nyhetstips via skjemaet nedenfor.