Bli med på seminar om villsvin!
2. oktober 2018
Spikervest skal beskytte jakthunder mot ulv
3. oktober 2018

För klimatnytta och levande landsbygd

Med anledning av: insändaren «Sveaskogs samråd med samebyarna» publicerad 26 september.

Sveaskog ägs av svenska staten, vilket innebär att överskottet från vårt arbete går till vårt samhälle. Skogen bidrar på så sätt till all form av samhällsservice – skola, vård och omsorg.

Skogsbruket är också viktigt för en levande landsbygd eftersom det skapar jobb och möjlighet att bo och leva i hela Sverige, även i glesbygd.

Att sköta skogen är ett stort ansvar. Vår skog brukas med kunskap och omsorg. Vilket gör att vi idag har dubbelt så mycket skog som på 1920-talet.

Vårt skogsbruk styrs av Skogsvårdslagen samt våra miljöcertifieringsprogram, PEFC och FSC.

Eftersom vi bedriver skogsbruk på marker där vi samexisterar med renskötseln hålls en dialog med berörda samebyar före åtgärder utförs. Ömsesidig respekt för varandras verksamhet är en förutsättning för att kunna samexistera.

Sveaskog arbetar med skötselplaner där vi i ett landskapsperspektiv presenterar våra tänkta åtgärder under en längre tid. Vi eftersträvar öppenhet och transparens som grund för dialogen.

Skogsbruksåtgärder kan ha positiv eller negativ inverkan på marklavstillväxten. En slutavverkning med lätt markberedning gynnar lav-tillväxten där ljung och kråkbärsris konkurrerat ut laven. Röjning och gallring är också exempel på positiva åtgärder för markbete och framkomlighet i skogarna.

De här åtgärderna omfattar idag dubbelt så stor areal som slutavverkningsarealen.

Det är viktigt för oss att ta hänsyn till andra mål såsom bevarande av biologisk mångfald.

Det sker genom avsättning av mark för naturvård och en ur naturvårdssynpunkt välplanerad generell hänsyn på de marker som vi brukar.

Skogen är en förnybar resurs. Av skogsråvara kan vi framställa alla produkter som idag görs av olja.

Vår målsättning är att tillvarata och utveckla skogens klimatnytta. När förnyelsebar skogsråvara används ersätter den ändliga och fossila resurser i till exempel plast, drivmedel, betong i byggmaterial och energi. På så sätt minskar vi vårt oljeberoende.

Det är mer effektivt ur ett klimatperspektiv att bruka skogen istället för att låta den stå orörd.

Skogen binder allra mest koldioxid när den är ung och i sin medelålder. Då är tillväxten som störst. Totalt sett binder den växande svenska skogen upp emot 140 miljoner ton koldioxid varje år. Det är dubbelt så mycket som Sveriges hela årliga utsläpp av koldioxid.

Störst klimatnytta gör därför skogen med ett aktivt skogsbruk där vuxna träd avverkas för att användas till olika produkter och där nya träd planteras igen.

Vi jobbar ständigt på att bli bättre för att öka klimatnyttan och bidra till en levande landsbygd.